Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

10. Model 322

• Nou tipus del 5 per cent per als subministraments d'electricitat

Amb efectes per a les autoliquidacions dels períodes que s'inicien a partir d'1 de juliol de 2022, es podran utilitzar les caselles 01 a 09 en cas d'operacions intragrup i 12 a 20 en els altres casos, per a declarar les bases imposables i quotes meritades corresponents als subministraments d'energia elèctrica facturats al tipus del 5 per cent.

En cas que hagen d'autoliquidar-se en algun dels grups (01 a 09 o 12 a 20) més de quatre tipus impositius, les operacions als tipus del 4 per cent i del 5 per cent es consignaran en una única casella de Base imposable i de Quota, respectivament, i en la casella destinada al Tipus es farà constar aquell al que corresponga la major quota.

• Novetats 2023

Amb efectes per a les autoliquidacions corresponents als períodes de liquidació que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2023, està previst introduir les següents modificacions (pendents d'aprovació):

  • S'incorporen caselles específiques per a la declaració d'operacions als tipus del 0 per cent i 5 per cent.

  • S'incorporen caselles específiques per a fer possible la declaració individualitzada per tipus del recàrrec d'equivalència.

  • Es modifica la denominació de la casella B de l'apartat a complimentar durant l'últim període de liquidació pels subjectes passius exonerats de presentar el model 390.