Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

6. Règim fiscal a l'IVA de les donacions de productes a entitats sense fins lucratius

Amb efectes de 10 d'abril de 2022, la disposició final tercera de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, en relació amb el règim fiscal a l'IVA de les donacions de productes a les entitats sense fins lucratius definides en l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, introduint les següents modificacions:

  • Quant a la determinació de la base imposable de l'autoconsum, la regla 3a de l'article 79.Tres de la Llei de l'IVA, establix que, a l'efecte d'IVA, es presumirà que s'ha produït un deteriorament total dels béns.

  • S'establix en l'article 91.Quatre de la Llei de l'IVA l'aplicació d'un tipus del zero per cent a les entregues de béns realitzades en concepte de donatius a estes entitats.

Este règim s'aplicarà sempre que les entitats sense fins lucratius destinen els béns als fins d'interés general que desenvolupen d'acord amb el que disposa l'apartat 1r de l'article 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.