Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

8. Règim fiscal aplicable a l'esdeveniment «UEFA Europa League 2022»

Amb motiu de la celebració de la final de la «UEFA Europa League 2022» a Sevilla, es regula amb efectes des del 2 de març de 2022, en la disposició addicional sisena del Reial decret-llei 3/2022, d'1 de març, un règim fiscal específic a l'IVA aplicable a l'entitat organitzadora i als equips participants en este esdeveniment:

  • No s'exigirà el requisit de reciprocitat establit en el número 2n de l'article 119.1 de la Llei de l'IVA, en la devolució de les quotes a empresaris o professionals no establits en la Comunitat que suporten o satisfacen quotes de l'Impost com a conseqüència de la realització d'operacions relacionades amb la celebració d'este esdeveniment.

  • S'aplicarà el règim de devolució mensual als empresaris o professionals no establits en el territori d'aplicació de l'impost que tinguen la condició de subjectes passius que suporten o satisfacen quotes com a conseqüència de la realització d'operacions relacionades amb la celebració de l'esdeveniment. No obstant això, estos empresaris o professionals no tindran l'obligació de la gestió dels Llibres Registre de l'Impost a través de la Sede Electrònica de l'AEAT.

    Els empresaris i professionals no establits en el territori d'aplicació de l'impost en els que concórreguen els requisits prevists en els articles 119 o 119 bis de la Llei de l'IVA, hauran de sol·licitar la devolució de les quotes suportades conforme al procediment establit en estos articles.

  • Els empresaris o professionals no establits en la Comunitat, les Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estat amb el que existisquen intruments d'assistència mútua anàlegs als instituïts en la Comunitat, no serà necessari que nomenen un representant a l'efecte del compliment de les obligacions imposades en la Llei de l'IVA.

  • La importació de béns que es vinculen temporalment al desenvolupament i celebració d'este esdeveniment, estan exemptes en els termes de l'article 24 de la Llei de l'IVA. El termini màxim d'utilització al que es fa referència en la lletra g) de l'article 9.3º de la Llei de l'IVA, serà per a estos béns de 24 mesos.

  • No resultarà d'aplicació la regla d'utilització efectiva a la que es referix l'apartat Dos de l'article 70 de la Llei de l'IVA, quan els servicis siguen prestats per les persones jurídiques residents a Espanya constituïdes amb motiu de l'esdeveniment per l'entitat organitzadora o pels equips participants i estiguen en relació amb l'organització, la promoció o el suport d'este esdeveniment.