Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

7. Règims simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca

A. Límits excloents

L'article 64 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022, amb efectes des de l'1 de gener de 2022 i vigència indefinida, modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei de l'IVA, a fi de prorrogar per a l'any 2022 els límits excloents en l'aplicació dels règims simplificat i especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA:

 1. En el cas del règim simplificat, volum d'ingressos l'any immediatament anterior:

  • Conjunt d'activitats, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000 euros.
  • Activitats agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000 euros.
 2. En el cas del REAGP, volum d'ingressos l'any immediatament anterior:

  • Activitats compreses en el REAGP: 250.000 euros.
  • Restants activitats: 250.000 euros.

En ambdós règims, el volum d'adquisicions i importacions de béns i servicis l'any immediatament anterior, excloses les relatives a l'immobilitzat: 250.000 euros.

B. Termini per a presentar les renuncies o revocacions per a l'any 2022

El termini de renuncia als règims simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca i la revocació de la mateixa, que hagen d'assortir efectes per a l'any 2022, és des del 30 de desembre de 2021 fins el 31 de gener de 2022.

Les renuncies i revocacions presentades per a l'any 2022 als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca durant el mes de desembre de 2021, amb anterioritat al 30 de desembre de 2021, s'entenen presentades en període hàbil, podent ser modificada l'opció realitzada en el termini citat en el paràgraf anterior.

No obstant això, s'entendrà efectuada la renuncia quan s'este en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l'any natural en què haja d'assortir efectes aplicant el règim general. En cas d'inici de l'activitat, també s'entendrà efectuada la renuncia quan la primera declaració que haja de presentar el subjecte passiu després del començament de l'activitat s'este en termini aplicant el règim general.

La renuncia al règim especial simplificat i al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA produirà efectes durant un període mínim de tres anys. Tanmateix:

 • La renuncia per a l'exercici 2021 no impedirà tornar a aplicar-los el 2022.

 • La renuncia per a l'exercici 2020, no impedix que puga tornar a aplicar-los en els exercicis 2021 o 2022.