Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

4. Tipus impositius

• Tipus zero per cent

Des del 23 d'abril de 2020 fins el 30 de juny de 2022 s'aplicarà el tipus del 0 per cent a les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per a combatre la pandèmia provocada per la COVID-19 amb els següents requisits:

  1. Els béns als que s'aplicarà el tipus del 0 per cent seran els següents:

    • Per al període comprés entre el 23 d'abril i el 31 d'octubre de 2020, els enumerats en l'annex del Reial decret-llei 28/2020, de 22 de setembre.

    • Per al període comprés entre l'1 de novembre de 2020 i el 30 d'abril de 2021, els enumerats en l'annex del Reial decret-llei 34/2020, de 17 de novembre.

    • Per al període comprés entre l'1 de maig de 2021 i el 30 de juny de 2022, els enumerats en l'annex del Reial decret-llei 7/2021, de 27 d'abril.

  2. El tipus del 0 per cent s'aplicarà sempre que els destinataris siguen entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es referix l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.

• Tipus quatre per cent

Des del 19 de novembre de 2020 fins el 31 de desembre de 2022 s'aplicarà el tipus impositiu del 4 per cent a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques rebutjables destinataris dels quals siguen diferents d'entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es referix l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.

Des de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2022 el tipus del 4 per cent de les màscares quirúrgiques també s'aplica a destinataris que siguen ens públics, hospitals o entitats de l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.

• Reducció del tipus d'IVA al 10 per cent en els subministraments d'energia elèctrica

Des del 26 de juny de 2021 fins el 30 de juny de 2022, per als contractes d'energia elèctrica terme fix del qual de potencia no supere els 10 kW s'establix una rebaixa del 21 al 10 per cent en el tipus impositiu de l'IVA que recau sobre tots els components de la factura elèctrica, quan el preu mitjà mensual del mercat majorista el mes anterior al de la facturació haja superat els 45 €/MWH.

També es rebaixa al 10 per cent el tipus impositiu de l'IVA aplicable a la factura elèctrica dels titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguen perceptors del bo social, i a més tinguen reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, durant el període al que es referix el paràgraf anterior, independentment del preu de l'electricitat del mercat majorista.

• Reducció del tipus d'IVA al 5 per cent en els subministraments d'energia elèctrica

Des de l'1 de juliol de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, s'establix el tipus del 5 per cent per als contractes d'energia elèctrica a què es referix la lletra C) anterior (article 18 del Reial decret-Llei 11/2022, de 25 de juny).

Des de l'1 d'octubre de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, s'establix el tipus del 5 per cent per a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural.

Des de l'1 d'octubre de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, s'establix el tipus del 5 per cent per a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de briquetas i pellets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.