Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Entregues de béns i prestacions de servicis exemptes relacionades amb operacions exteriors i assimilades

El fonamental en estes exempcions és que la seua realització atribuïx el dret a deduir l'IVA suportat en les adquisicions de béns i servicis que s'afecten a estes activitats.

Les exempcions relacionades amb operacions exteriors i assimilades són:

 1. Exempcions en les exportacions de béns

  Entre les exempcions recollides per la Llei destaquen les corresponents a les entregues de béns expedits o transportats fora de la Comunitat Europea pel transmitent o l'adquirent no establit en el territori d'aplicació de l'impost o per un tercer que actue per compte i nom dels dos anteriors i els transportes directament relacionats amb les exportacions de béns fora de la Comunitat.

 2. Exempcions en les operacions assimilades a les exportacions

  Entre elles, cal citar el transporte de viatgers per via marítima o aèria sempre que procedisca o el destí siga un port o aeroport situat fora de la Península o Illes Balears. S'entenen inclosos en este apartat els transportes per via aèria emparats per un únic títol de transporte que incloga vols de connexió aèria. Igualment, s'inclouen ací certes operacions relacionades amb vaixells i aeronaus, així com les exempcions aplicables en el marc de les relacions diplomàtiques i consulars.

 3. Exempcions relatives a les zones franques, depòsits francs i altres depòsits

 4. Exempcions relatives a règims duaners i fiscals

 5. Exempcions en les entregues de béns destinades a un altre Estat membre de la Unió Europea

  Esta exempció és la contrapartida de l'adquisició intracomunitària de béns. Per a declarar subjecta com a adquisició intracomunitària de béns la compra al país de destí dels béns, ha de declarar-se exempt al país d'origen dels béns la venda perquè no es produïsca una doble tributació. Per este motiu estan exemptes de l'IVA espanyol les següents entregues de béns:

  1. Les entregues de béns expedits o transportats, pel venedor o adquirent al territori d'un altre Estat membre, sempre que l'adquirent siga un empresari o professional o una persona jurídica que no actue com a tal, que dispose d'un número d'identificació a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit assignat per un Estat membre diferent d'Espanya, que haja comunicat este número d'identificació fiscal al venedor. Es recorda que l'obligació de comunicar el número d'identificació fiscal al venedor opera des de l'1 de març de 2020.

   Esta exempció quedarà condicionada a què el venedor haja inclòs estes operacions en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

   L'exempció no s'aplicarà a les entregues de béns efectuades per a aquells empresaris o persones jurídiques adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguen subjectes a l'Impost en l'Estat membre de destí.

   Tampoc s'aplicarà esta exempció a les entregues de béns acollides al règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

  2. Les entregues de mitjans de transport nous, destinats a un altre Estat membre, si més no, quan els adquirents en destí siguen particulars o persones adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estan subjectes. Este tipus d'entregues es gravaran sempre en l'Estat membre de destí.

  3. Les transferències de béns a les que resultaria aplicable l'exempció  a la que s'ha fet referència en el punt  1 anterior, si el destinatari anara un altre empresari o professional.

  4. Les entregues de béns efectuades en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna.

Prova del transporte

El transporte dels béns a l'Estat membre de destí es justificarà per qualsevol mitjà de prova admés en dret i, en particular, quedarà acreditat mitjançant els següents elements de prova:

 1. Quan el venedor indica que els béns han sigut transportats per ell o per un tercer en el seu nom i:

  1. Es troba en possessió de com a mínim dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Carta o document CMR firmats
   • Coneixement d'embarcament
   • Factura de noliege aeri
   • Factura del transportista dels béns
  2. Es troba en possessió d'un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Pòlissa d'assegurança relativa al transporte dels béns o documents bancaris que proven el pagament del mateix.

   • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acrediten l'arribada dels béns a l'Estat membre de destí.

   • Rep estés per un depositari en l'Estat membre de destí que confirme l'emmagatzematge dels béns en aquell Estat membre.

 2. Quan el venedor està en possessió d'una declaració escrita de l'adquirent que certifique que els béns han sigut transportats per ell o per un tercer en el seu nom, esmentant l'Estat membre de destí de les mercaderies i:

  1. Es troba en possessió de com a mínim dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Carta o document CMR firmats
   • Coneixement d'embarcament
   • Factura de noliege aeri
   • Factura del transportista dels béns
  2. Es troba en possessió d'un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Pòlissa d'assegurança relativa al transporte dels béns o documents bancaris que proven el pagament del mateix.

   • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acrediten l'arribada dels béns a l'Estat membre de destí.

   • Rep estés per un depositari en l'Estat membre de destí que confirme l'emmagatzematge dels béns en aquell Estat membre.