Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Exempcions relatives a activitats educatives

Estan exemptes dins d'este tipus d'activitats les següents:

 • L'educació de la infància i de la joventut, la guarda i custòdia de xiquets, inclosa l'atenció a xiquets en els centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules en servici de guarderia fora de l'horari escolar, l'ensenyament escolar, universitària i de postgraduats, l'ensenyament d'idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzades per Entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'estes activitats.

  L'exempció s'estendrà a les prestacions de servicis i entregues de béns directament relacionades amb els servicis enumerats en el paràgraf anterior, efectuades amb mitjans propis o aliens per les mateixes empreses docents o educatives que presten els esmentats servicis.

  Estaran subjectes i no exemptes les vendes denominades «cursos d'ensenyament a distancia» en les que l'operació estiga integrada, amb caràcter principal, per una entrega de béns (llibres, fascicles, vídeos, etc.) a la que acompanya, amb caràcter accessori, l'obligació que assumix l'empresa editora d'atendre les consultes dels adquirents del curs.

  No es comprenen en esta exempció determinats servicis, com els relatius a la pràctica del deporte prestats per empreses diferents dels centres docents (excepte Associacions de Mares i Pares d'Alumnes), els d'allotjament i alimentació prestats per col·legis majors o menors i residències d'estudiants, els relatius a permisos de conducció de vehicles terrestres de les classes A, B i C i els referents als títols, llicencies o permisos necessaris per a la conducció de vaixells o aeronaus esportives o de recree. Tampoc es comprenen en l'exempció les entregues de béns efectuades a títol onerós.

  Els servicis de menjador escolar estan exempts quan siguen prestats directament pels centres docents o educatius als seus alumnes, no fent extensiva esta exempció a uns altres casos, com poden ser les empreses de càtering escolar. (Consulta de la DGT V0231-16).

  D'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, els servicis educatius referits en l'article 20.U.9é de la Llei de l'IVA estan exempts de l'impost independentment del fet que compten o no amb autorització administrativa, i en este sentit s'ha pronunciat la Direcció General de Tributs en seu consulta vinculant CV0282-06.

 • Les classes a títol particular prestades per persones físiques sobre matèries incloses en els plans d'estudis del sistema educatiu.

  No tindran la consideració de classes oferides a títol particular aquelles per a de la qual realització siga necessari donar-se d'alta en les tarifes d'activitats empresarials o artístiques de l'impost sobre activitats econòmiques.

  Si el subjecte passiu realitza directa i personalment l'activitat es considerarà professional. Si tal activitat s'exercix en una organització (acadèmia, centre d'estudis, etc.) es considerarà una activitat empresarial.