Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

A) Qüestiones generals

El Reial decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals, modifica amb efectes 1 de març de 2020, la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, incorporat al nostre ordenament intern les regles harmonitzades de tributació a l'IVA dels denominats acords de venda de béns en consigna.

Són acords de venda de béns en consigna, els acords celebrats entre empresaris o professionals per a la venda transfronterera de mercaderies, en les que un empresari (proveïdor) envia béns des d'un Estat membre a un altre, dins de la Unió Europea, perquè queden emmagatzemats en l'Estat membre de destí a disposició d'un altre empresari o professional (client), que pot adquirir-los en un moment posterior en arribar.

Fins l'1 de març de 2020, esta operació donava lloc a una transferència de béns o operació assimilada a una entrega intracomunitària de béns en l'Estat membre de partida dels béns, i a una operació assimilada a una adquisició intracomunitària de béns en l'Estat membre d'arribada dels béns, efectuades en ambdós casos pel proveïdor.

Posteriorment, quan el clienta adquiria els béns, el proveïdor realitzava una entrega interior en l'Estat membre d'arribada en la que resultava d'aplicació la regla d'inversió del subjecte passiu corresponent tal condició al seu clienta.

Des de l'1 de març de 2020, la nova regulació establix que les entregues de béns efectuades en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna donaran lloc a una única operació: una entrega intracomunitària de béns exempt en l'Estat membre de partida, efectuada pel proveïdor, i a una adquisició intracomunitària en l'Estat membre d'arribada, duta a terme pel clienta quan retire les mercaderies del magatzem.

Este tractament simplificat serà aplicable únicament quan els béns siguen adquirits pel clienta dins del termini d'un any des de l'arribada a l'Estat membre de destí. A estos efectes, la data d'adquisició serà la que haurà de tindre's en compte a l'efecte de la meritació de les respectives operacions intracomunitàries.

Si més no, els empresaris o professionals podran optar per no acollir-se a la simplificació incomplint les condicions previstes per a la seua aplicació, cas en què aplicarien el règim general vigent fins l'1 de març de 2020.

En este apartat s'analitzen les transferències de béns en el marc d'acords de venda de béns en consigna i de les operacions posteriors, tant en el cas en què els béns són transferits des del territori d'aplicació de l'Impost amb destinació a un altre estat membre, com en el cas contrari, quan els béns es transferixen des d'un altre estat membre amb destinació a este territori.