Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Entregues de béns i prestacions de servicis

La Llei establix dos regles fonamentals:

 • L'impost es merita quan es realitza l'operació.

 • Quan existixen pagaments anticipats anteriors a la realització de l'operació, l'impost es merita en el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts (tret d'entregues exemptes per destinar-se a un altre Estat membre).

Exemple:

La permuta de solars per pisos dels edificis que sobre els mateixos es construïsquen dóna lloc a la meritació de l'IVA corresponent a l'entrega futura dels pisos pel pagament anticipat que suposa l'entrega del solar.

No es consideren efectivament cobrades les quantitats retingudes pel destinatari dels treballs com a garantia de la correcta execució dels mateixos.

Per a determinar el moment en què s'entén realitzat el fet imposable, la Llei distingix les diferents operacions:

 1. Entregues de béns: quan es posen a disposició de l'adquirent o, si escau, quan s'efectuen conforme a la legislació que els siga aplicable.

  És indiferent el fet que el cobrament es produïsca amb posterioritat. Per tant, en les vendes a terminis es merita l'impost en la seua totalitat quan els béns lliurats es posen a disposició de l'adquirent, encara que els terminis se satisfacen posteriorment.

  Quan existix atorgament d'escriptura pública, la posada a disposició s'entén realitzada, per disposició legal, en el moment del seu atorgament. No obstant això, si de l'escriptura es deduïra un moment diferent per a la posada a disposició de la cosa, la meritació es produirà quan tinga lloc la posada a disposició.

  En les entregues de béns efectuades sense que existisca transmissió de la propietat (contractes de venda amb pacte de reserva de domini o una altra condició suspensiva, d'arrendament-venda de béns o d'arrendament de béns amb clàusula de transferència de la propietat vinculant per a ambdues parts), la meritació es produïx quan els béns es posen en possessió de l'adquirent.

 2. Prestacions de servicis: quan es presten, executen o efectuen les operacions gravades, fora que es tracti d'operacions continuades descrites en el segon paràgraf de l'article 75.U.2n de la LIVA.

  Exemple:

  L'IVA dels servicis prestats pels advocats i procuradors en el curs d'un procediment judicial es merita quan concloga la realització del servici, és a dir, quan concloga el procediment (excepte pagaments anticipats).

 3. En les execucions d'obra amb aportació de materials, la meritació es produïx en el moment en què els béns a què es referisquen es posen a disposició del propietari de l'obra.

 4. En execucions d'obra amb o sense aportació de materials, destinataris dels quals siguen les Administracions públiques, en el moment de la seua recepció.

  Exemple:

  Empresari que realitza dos execucions d'obra amb aportació de material, una per a un altre empresari i una altra per a una Administració pública:

  • Quan el destinatari siga un altre empresari, la meritació es produïx en el moment en què es pose l'obra a disposició del seu propietari.

  • Quan el destinatari siga una Administració pública, la meritació es produïx en el moment en què es produïsca la recepció de l'obra i no en el moment en què l'obra es pose a disposició del seu propietari. Tot això sense perjudici que, si ha hagut pagaments anticipats, l'IVA es merite en el moment del cobrament dels mateixos i sobreu el seu import.

 5. Transmissions de béns entre comitent i comissionista efectuades en virtut de contractes de comissió de venda o de compra quan el comissionista actue en nom propi:

  • En les comissions de venda: l'IVA corresponent a l'entrega del comitent al comissionista es merita quan el comissionista lliure els béns al clienta.

  • En les comissions de compra: l'IVA corresponent a l'entrega del comissionista al comitent es merita quan al comissionista li lliure els béns el proveïdor.

 6. En cas d'entregues de béns efectuades en virtut de contractes pels quals una de les parts entrega als altres béns mobles, valor del qual s'estima en una quantitat certa, obligant-se qui la rep a procurar la seua venda dins d'un termini i per retornar el valor estimat dels béns venuts i la resta dels no venuts, la meritació de les entregues dels béns venuts es produirà quan qui els rep els pose a disposició de l'adquirent.

 7. En els supòsits d'autoconsum, quan s'efectuen les operacions gravades.

 8. En els arrendaments, en els subministraments i, en general, en les operacions de tracte successiu o continuat, en el moment en què resulte exigible la part del preu que comprenga cada percepció.

  Exemples:

  Subministrament de gas, subministrament d'energia elèctrica, arrendaments.

  En els arrendaments, la falta de pagament de la renda no impedix que seguisca sent obligatori ingressar l'impost, perquè l'impost seguirà meritant-se tota vegada que siga exigible el pagament del lloguer.

  No obstant això, quan no s'haja pactat preu o no s'haja determinat el moment de la seua exigibilitat, o l'exigibilitat siga superior a un any natural, la meritació es produirà a 31 de desembre de cada any per la part proporcional corresponent al període transcorregut des de l'inici de l'operació, o des de l'anterior merite, fins la citada data.

  Exemple:

  En cas d'arrendament de local en el que s'estipula que la renda es pagarà a la finalització del mateix i este té una durada de 4 anys, la meritació es produirà a 31 de desembre de cada any, no dels 4 anys.

  Quan els subministraments constituïsquen entregues intracomunitàries de béns exempts (article 25.Un de la LIVA) o transferències exemptes de béns corporals d'una empresa amb destinació a un altre Estat membre, per a afectar-los a les necessitats de l'empresa en este Estat (article 25.Tres de la LIVA), si no s'ha pactat el preu, o no s'ha determinat el moment de l'exigibilitat o esta s'ha establit amb una periodicitat superior al mes natural, la meritació de l'Impost es produirà l'últim dia de cada mes per la part proporcional corresponent al període transcorregut des de l'inici de l'operació, o des de l'anterior merite, fins la citada data.

 9. En les entregues intracomunitàries de béns exempts, diferents de les de la lletra h) anterior, la meritació es produirà el dia 15 del mes següent a aquell:

  • En el que s'inicie l'expedició o el transporte dels béns amb destinació a l'adquirent, o en la data d'expedició de la factura si anara anterior.

  • En el moment en què els béns es posen a disposició de l'adquirent en les entregues de béns en el marc d'un acord de venda de béns en consigna o en la data d'expedició de la factura per estes operacions si anara anterior.

  • En el moment en què es produïsca l'incompliment de les condicions a què es referix l'apartat tres de l'article 9 bis de la LIVA.

  • L'endemà de l'expiració del termini de 12 mesos des de l'arribada dels béns a l'Estat membre de destí sense que cap empresari els haja adquirit en el marc d'un acord de venda de béns en consigna. (Modificació introduïda per l'article 214 del Reial decret-llei 3/2020, de 4 de febrer (BOE del 5), aplicable des de l'1 de març de 2020).

 10. En les entregues de béns realitzades en els termes prevists en l'article 8 bis de la LIVA, la meritació de l'impost de l'entrega efectuada a favor de l'empresari o professional que facilite la venda o l'entrega, així com l'efectuada pel mateix, es produirà amb l'acceptació del pagament del clienta.

 11. En les operacions de leasing, la meritació es produïx:

  • Abans que existisca compromís d'exercitar l'opció de compra, l'operació té la consideració de servici d'arrendament i l'impost es merita a mesura que siga exigible cada percepció.

  • Quan existisca compromís d'exercitar l'opció, l'operació passa a tindre la consideració d'entrega de béns i es merita l'impost per la quantitat que queda pendent de pagament.