Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Entregues de béns d'inversió durant el període de regularització

En cas que els béns d'inversió es transmeten durant el període de regularització, s'efectua una regularització única pels anys del període de regularització que queden per transcórrer, aplicant les següents regles:

 1. Entrega subjecta i no exempta: es considera que el bé es va usar només en operacions amb dret a deduir durant l'any de venda i els restants fins l'expiració del període de regularització (percentatge del 100 per cent).

  Límit de la deducció: la quota meritada per l'entrega del bé.

 2. Entrega exempta o no subjecta: es considera que el bé es va usar només en operacions sense dret a deduir durant tot l'any de venda i els restants fins l'expiració del període de regularització (percentatge del 0 per cent).

  No obstant això, a les entregues exemptes o no subjectes que originen el dret a la deducció, els serà aplicable la regla primera.

  Límit de les deduccions: la quota que resultaria d'aplicar el tipus impositiu vigent aplicable a béns de la mateixa naturalesa al valor interior dels béns exportats o enviats a un altre Estat membre.

Exemple:

Un edifici adquirit en “n-1” per 2.000.000 d'euros, més 420.000 euros d'IVA, es ven en “n” per 1.000.000 d'euros.

La prorrata o percentatge definitiu de deducció de “n-1” va anar del 50%.

 1. Si l'entrega està subjecta i no exempta per renuncia a l'exempció:

  IVA transferit en la venda: (1.000.000 x 21 %) = 210.000 euros

  Regularització:

  • IVA deduïble en “n-1 ”: 420.000 x 50% = 210.000 euros
  • IVA deduïble en “n”: - 420.000 x 100% = - 420.000 euros
  • Total: (210.000 euros - 420.000 euros) = - 210.000 euros

  • Esta diferència negativa es dividix entre 10 i es multiplica per 9:

  • (-210.000 ÷ 10) x 9 = - 189.000 euros (*)

  Deducció complementària de 189.000 euros

 2. Si l'entrega està subjecta però exempt:

  IVA transferit en la venda: 1.000.000 x 21% = 210.000 euros

  Regularització:

  • IVA deduïble en “n-1 ”: 420.000 x 50% = 210.000 euros
  • IVA deduïble en “n”: - 420.000 x 0% = 0 euros
  • Total: 210.000 euros

  • Esta diferència positiva es dividix entre 10 i es multiplica per 9:

  • (210.000 ÷ 10) x 9 = 189.000 euros (*)

  Ingrés complementari de 189.000 euros

Nota a l'exemple:

(*) Es dividix entre 10, perquè al tractar-se d'una edificació el període de regularització és de 10 anys, i es multiplica per 9, perquè són els anys que falten perquè acabe el període de regularització, computant-se a estos efectes l'any en què es produïx la transmissió.