Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Qui pot efectuar la deducció

Només poden deduir l'IVA els qui complisquen els següents requisits subjectius:

  1. Tindre la condició d'empresaris o professionals.

  2. Haver iniciat la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis corresponent a les seues activitats empresarials o professionals.

    No obstant això, s'admet la deducció de les quotes suportades o satisfetes abans de l'inici de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis pròpies de l'activitat.

Els subjectes passius que realitzen conjuntament operacions subjectes a l'impost i no subjectes d'acord amb el que disposa l'article 7.8º de la Llei de l'IVA en relació amb els ens públics, podran deduir les quotes suportades per l'adquisició de béns i servicis destinats de forma simultània a la realització d'unes i altres en funció d'un criteri raonable i homogeni d'imputació de les quotes corresponents als béns i servicis utilitzats per al desenvolupament de les operacions subjectes a l'impost (o no subjectes per realitzar-se fora del territori d'aplicació de l'impost que originarien dret a deducció si s'hagueren efectuat en el mateix).

A estos efectes, un criteri raonable i homogeni d'imputació de les quotes corresponents a béns i servicis destinats simultàniament a ambdós tipus d'operacions podrà ser la proporció que represente en cada any natural l'import total, exclòs l'IVA, de les entregues de béns i prestacions de servicis de les operacions subjectes a l'impost, respecte del total d'ingressos que obtinga el subjecte passiu pel conjunt de la seua activitat.

Òbviament no seran deduïbles les quotes suportades per les adquisicions o importacions de béns o servicis destinats exclusivament a realitzar operacions no subjectes de l'article 7.8º de la Llei de l'IVA.

De la mateixa manera seran aplicables els criteris generals de deduïbilitat i si escau, serà aplicable la norma de la prorrata.

El que preveu este apartat no serà aplicable a les activitats de gestió de servicis públics en les condicions assenyalades en la lletra a) de l'article 78.Dos.3r de la Llei de l'IVA.