Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Comence o cessació en l'aplicació del règim especial

Regularitzacions a practicar en cas de comence i cessació d'operacions en el règim especial:

  1. Quan una activitat canvie del règim general al règim especial, el titular de l'explotació quedarà obligat a:

    • Ingressar l'import de la compensació corresponent a la futura entrega dels productes naturals ja obtinguts i no lliurats a la data de canvi de règim.

    • Rectificar les deduccions corresponents als béns, excepte els d'inversió, i els servicis no consumits o utilitzats de forma total o parcial, efectivament en l'activitat o explotació.

  2. Quan una activitat canvie del règim especial al règim general, el titular de l'explotació tindrà dret a:

    • Efectuar la deducció de la quota resultant d'aplicar al valor dels béns afectes a l'activitat, IVA exclòs, en la data en què deix d'aplicar-se el règim, els tipus vigents en esta data, sense tindre en compte els béns d'inversió ni els béns i servicis que hagen sigut utilitzats o consumits, totalment o parcialment, en l'activitat.

    • Deduir la compensació a preu fet pels productes naturals obtinguts en les explotacions que no s'hagen lliurat en la data de canvi de règim.

En ambdós casos, té l'obligació de confeccionar i presentar un inventari en el que hauran d'incloure's els productes naturals obtinguts i no lliurats (per a la compensació) i els béns i servicis adquirits i no consumits o utilitzat totalment o parcialment (per a les quotes).

La presentació de l'inventari i l'exercici d'estos drets s'ajustarà als requisits i condicions que s'establisquen reglamentàriament. En concret, la presentació haurà de realitzar-se en el termini de quinze dies a partir del dia de comence o cessació en l'aplicació del règim especial, i podrà presentar-se per via electrònica a través del procediment habilitat en la Sede electrònica per a la presentació de l'inventari d'existències per inici o cessació d'activitat subjecta a règims especials de l'impost sobre el valor afegit (IVA).

Per a la regularització de les deduccions de les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns d'inversió, la prorrata de deducció aplicable durant el període o períodes en què l'activitat estiga acollida a este règim especial serà zero.