Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Requisits subjectius

Poden aplicar el règim especial del grup d'entitats els empresaris o professionals que formen part d'un grup d'entitats. Es considera grup d'entitats el format per una entitat dominant i les seues entitats dependents, que es troben fermament vinculades entre si en les ordes financera, econòmic i d'organització, sempre que les sedes d'activitat econòmica o establiments permanent de totes i cadascuna d'elles radiquen en el territori d'aplicació de l'impost.

Vinculació:

  • Es considerarà que existix «vinculació financera» quan l'entitat dominant, a través d'una participació de més del 50 per cent en el capital o en els drets de vote de les entitats del grup, teniu el control efectiu sobre les mateixes.

  • Es considerarà que existix «vinculació econòmica» quan les entitats del grup realitzen una mateixa activitat econòmica o quan, realitzant activitats diferents, resulten complementàries o contribuïsquen a la realització de les mateixes.

  • Es considerarà que existix «vinculació organitzativa» quan existisca una direcció comuna en les entitats del grup.

    Es presumirà, llevat que hi haja una prova en contra, que una entitat dominant que complix el requisit de vinculació financera també satisfà els requisits de vinculació econòmica i organitzativa.

Cap empresari o professional pot formar part simultàniament de més d'un grup d'entitats.

Es considera entitat dominant aquella que complix els següents requisits:

  1. Que tinga personalitat jurídica pròpia. Els establiments permanents ubicats en el territori d'aplicació de l'impost poden tindre també la condició d'entitat dominant.

  2. Que tinga el control efectiu sobre les entitats del grup, a través d'una participació, directa o indirecta, de més del 50 per cent, en el capital o en els drets de vote.

  3. Que esta participació es mantinga durant tot l'any natural.

  4. Que no siga dependent de cap altra entitat establida en el territori d'aplicació de l'impost que reunisca els requisits per a ser considerada com dominant.

Sempre que complisquen estos requisits, una societat mercantil que no actue com empresari o professional també podrà ser considerada entitat dominant.

Es considera entitat dependent aquella que es troba establida en el territori d'aplicació de l'impost i en la que l'entitat dominant posseïx una participació directa o indirecta, de com a mínim el 50 per cent del capital. Esta participació s'haurà de mantindre durant tot l'any natural.

Les entitats dependents que perden tal condició queden excloses del grup d'entitats amb efecte des del període de liquidació en què es produïsca tal circumstància.