Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Renuncia al règim simplificat

Amb caràcter general, la renuncia al règim simplificat s'haurà d'efectuar a l'hora de presentar la declaració de comence de l'activitat (cas en què, la renuncia assortix efectes des que s'inicie l'activitat), o el mes de desembre anterior a l'any natural en què haja d'assortir efectes, mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal.

S'entendrà també realitzada la renuncia quan s'este en termini l'autoliquidació del primer trimestre de l'any aplicant el règim general. En cas d'inici d'activitat, s'entendrà efectuada la renuncia si s'aplica el règim general en la primera autoliquidació que este.

La renuncia produïx efectes durant un període mínim de tres anys i s'entendrà prorrogada tàcitament en els anys següents, fora que siga revocada el mes de desembre anterior a l'any natural en què haja de produir efectes.

No obstant això:

  1. Els contribuents que hagueren renunciat al règim simplificat per a l'exercici 2020, podran optar per este règim en els exercicis 2021 i 2022.

  2. Els contribuents que hagueren renunciat al règim simplificat per a l'exercici 2021, podran tornar a determinar les quotes d'IVA per este règim en l'exercici 2022.

Quan l'empresari o professional vinguera realitzant una activitat acollida al règim simplificat i iniciara durant l'any una altra susceptible d'acollir-se a este règim, o al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, la renuncia al règim especial corresponent per esta última activitat no tindrà efectes per a aquell any respecte de l'activitat que es venia realitzant amb anterioritat.

Si l'any immediatament anterior a aquell en què la renuncia al règim simplificat haguera d'assortir efectes se supera el límit que determina el seu àmbit d'aplicació, esta renuncia es tindrà per no efectuada.