Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Devolucions als subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual

Per poder sol·licitar la devolució del saldo existent al final de cada període de liquidació, els subjectes passius hauran d'estar inscrits en el registre de devolució mensual. En un altre cas, només podran sol·licitar la devolució del saldo que tinguen a favor seu al final de l'últim període de liquidació de cada any natural.

Amb efectes de 2 de març de 2022, la disposició addicional sisena del Reial decret-llei 3/2022, d'1 de març, establix que el règim de devolució mensual també s'aplicarà als empresaris o professionals no establits en el territori d'aplicació de l'Impost que tinguen la condició de subjectes passius i que suporten o satisfacen quotes com a conseqüència de la realització d'operacions relacionades amb la final de la «UEFA Europa League 2022». Este règim també s'aplicarà a l'entitat organitzadora de l'esdeveniment, als equips participants i a les persones jurídiques residents en territori espanyol constituïdes amb motiu del citat esdeveniment per l'entitat organitzadora o pels equips participants. No obstant això, estos empresaris o professionals no tindran l'obligació de la gestió dels Llibres Registre de l'Impost a través de la Sede Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a què es referix l'article 62.6 del Reglament de l'IVA. Este règim de devolució mensual no s'aplicarà als empresaris i professionals no establits en territori d'aplicació de l'impost en els que concórreguen els requisits prevists en els articles 119 o 119 bis de la Llei de l'IVA, que hauran de sol·licitar les quotes suportades conforme al procediment establit en estos articles.

El registre de devolució mensual es gestiona per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sense perjudici del que disposen les normes reguladores dels règims de Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc i de Conveni Econòmic amb la Comunitat Foral de Navarra.

  1. Requisits
  2. Procediment d'inscripció en el registre de devolució mensual