Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Qüestiones més freqüents plantejades en este capítol

1. Com podrà presentar el model 390, una persona física període de liquidació del qual siga trimestral?

Podrà presentar-ho telemàticament per Internet amb certificat electrònic. També pot presentar-ho per Internet utilitzant el sistema de Cl@ve.

2. Com presenten el model 390 els subjectes passius acollits al procediment de declaració conjunta?

Els subjectes passius acollits al procediment de declaració conjunta presenten en un només document l'autoliquidació de l'impost, però han de presentar individualment la declaració-resum anual fent constar que estan acollits a esta modalitat.

3. Han de declarar-se en el model 349 els transportes intracomunitaris de béns que es realitzen amb motiu de les adquisicions intracomunitàries?

Sí, en el model 349 es declaren tant les entregues i adquisicions de béns, com les adquisicions i prestacions intracomunitàries de servicis.

4. Les grans empreses que tenen obligació de presentar declaracions mensuals a l'IVA. Quan han de presentar la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries?

El model 349 ha de presentar-se mensualment en els mateixos terminis que l'autoliquidació de l'impost, fora que pel seu volum d'operacions intracomunitàries tinga una periodicitat trimestral.

5. Quin és la forma de procedir quan es presenta durant el quart trimestre una autoliquidació a compensar i es volia sol·licitar la devolució?

El dret a sol·licitar la devolució es configura com una operació alternativa al dret a compensar el crèdit, no sent possible variar l'opció fora del termini establit per a la presentació del model d'autoliquidació i sempre que es renuncie expressament a l'anterior opció.

Només en els supòsits en què no existisca cap mitjà per a recuperar el crèdit enfront de la Hisenda Pública serà possible acceptar el canvi d'opció fora del termini de presentació del model d'autoliquidació.

6. Un subjecte passiu inscrit en REDEME té obligació de presentar la declaració-resum anual d'IVA, model 390?

Els subjectes passius inscrits en REDEME tenen període de liquidació mensual i en conseqüència tenen l'obligació de portar els llibres registre a través de la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Per tant, estan exonerats de presentar la declaració-resum anual d'IVA, model 390, fora que no tinguen obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

Encara que queden exonerats de la presentació del model 390, han de complimentar l'apartat específic reservat als mateixos, requerit a estos efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en relació amb la informació sobre el tipus d'activitats econòmiques a les que es referix la seua declaració, si escau, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com del detall del volum total d'operacions realitzades en l'exercici.