Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Contingut

El model 390 corresponent a la declaració-resum anual d'IVA es dividix en tretze apartats diferents que faciliten el seu emplenament:

 1. Subjecte passiu: és l'espai destinat per a l'emplenament de les dades identificatives del subjecte passiu.

  Serà precise marcar les caselles corresponents al registre de devolució mensual, règim especial de grup d'entitats per a aquells subjectes passius inclosos en estos supòsits, règim especial del criteri de caixa i, si escau, informació sobre la declaració de concurs de creditors.

 2. Merite: en este apartat s'indica l'any al que es referix la declaració. En este apartat també s'indica si la declaració que es presenta té el caràcter de substitutiva d'una altra anterior, quan este siga el cas. Addicionalment, es recull una casella per a identificar si es tracta d'una declaració substitutiva quan la causa de la seua presentació siga exclusivament la rectificació d'autoliquidacions del període objecte de declaració per haver sigut declarat en concurs de creditors.

 3. Dades estadístiques: es realitzarà una breu descripció de les activitats desenvolupades, s'esmentarà l'epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques i la qualificació estadística de les activitats que realitza el subjecte passiu (empresarial, professional, arrendadora, agropecuària), així com el fet, quan este siga el cas, de què es tracta d'activitats no subjectes a l'impost sobre activitats econòmiques. En el supòsit de subjectes passius que no estan donats d'alta en l'IAE i no hagen iniciat la realització d'entregues de béns o prestacions de servicis corresponents a activitats empresarials o professionals, s'indicarà esta circumstància.

  Així mateix, s'indicarà si ha efectuat l'any operacions per les quals tinga obligació de presentar la declaració anual amb terceres persones.

  En cas de trobar-se acollit al procediment de presentació conjunta de les autoliquidacions, cal consignar les dades de l'entitat que haja assumit la presentació de les declaracions.

 4. Dades del representant i firma de la declaració: en cas que el subjecte passiu siga una comunitat de béns, una herència jacent o una entitat mancada de personalitat jurídica o si, tractant-se d'una persona física, actua mitjançant representant, hauran de consignar-se les dades del mateix.

  Si es tracta d'una persona jurídica, s'indicarà les dades de les seus representants legals.

 5. Operacions realitzades en règim general: este apartat està dedicat a efectuar la liquidació de l'impost corresponent a aquelles operacions que no estiguen incloses en el règim simplificat i per les quals el subjecte passiu haja de realitzar autoliquidació de l'impost.

  L'estructura de la liquidació de l'IVA meritat s'efectua seguint els diferents règims en què pot tributar el subjecte passiu: general, criteri de caixa, béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, agències de viatges, indicant separadament les bases imposables gravades a cadascun dels tipus impositius vigents i les quotes meritades. Els subjectes passius que opten per aplicar el règim especial avançat del grup d'entitats previst en l'article 163 sexies.cinc de la LIVA , consignaran de forma separada les operacions intragrup en les que la base imposable es valorarà al cost, d'acord amb el que estableix l'article 163 octies d'esta Llei.

  Es farà constar l'IVA meritat en les adquisicions intracomunitàries de béns i servicis i per inversió del subjecte passiu.

  Es consignaran de forma separada les modificacions de bases i quotes d'exercicis gravats a tipus impositius diferents, o si s'han produït modificacions per concurs de creditors o crèdits incobrables, o si les modificacions de bases i quotes corresponen a operacions intragrup.

  Finalment, es consignarà de forma separada la base, el tipus i la quota del recàrrec d'equivalència meritat en aquelles operacions destinataris dels quals siguen subjectes passius sotmesos a este règim especial, així com les modificacions en els mateixos casos anteriorment esmentats.

  Quant a l'IVA deduïble, es desagrega en béns i servicis corrents i béns d'inversió, separant el procedent d'adquisicions de béns i prestacions de servicis interiors, adquisicions intracomunitàries i importacions, així com el de les operacions intragrup.

  També s'indicarà l'import de les compensacions satisfetes a subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, així com les rectificacions de les deduccions i de les deduccions per operacions intragrup, la regularització per béns d'inversió adquirits en períodes anteriors incloent-se, si escau, la regularització de deduccions anteriors a l'inici de la realització d'entregues de béns o prestacions de servicis corresponents a activitats empresarials o professionals i la regularització per l'aplicació del percentatge definitiu de prorrata.

 6. Operacions realitzades en règim simplificat: igual que es va realitzar en el règim general, en l'apartat destinat al règim simplificat es realitzarà la liquidació de l'IVA de les activitats acollides a este règim especial, sempre que existisca obligació de presentar esta declaració-resum.

  Cal tindre en compte que estan exonerats de presentar el model 390 els empresaris o professionals que tributant només en territori comú estiguen acollits al règim simplificat exclusivament i/o que a més realitzen exclusivament l'activitat d'arrendament de béns immobles urbans (o activitats per les quals no existisca obligació de presentar autoliquidacions periòdiques). En este cas, els subjectes passius hauran de complimentar l'apartat específic reservat a estos efectes en el model 303 corresponent a l'últim període de liquidació de l'any en relació amb les activitats econòmiques i, si escau, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com el detall del volum total d'operacions realitzades en l'exercici.

  S'indicarà l'epígraf de cadascuna de les activitats desenvolupades pel subjecte passiu en este règim com capçalera de la columna corresponent a l'activitat que es pretén liquidar. Seguidament, s'indicarà en el mateix orde que apareixen en l'Ordre Ministerial que els aprova, les unitats de cada mòdul empleats, de tal manera que si el mòdul que apareix en tercer lloc no s'usa, es posarà zero; així com la quota meritada per operacions corrents que resulte. A continuació, s'indicarà l'import de les quotes suportades o satisfetes en l'exercici per operacions corrents; els índexs correctors, el percentatge de quota mínima corresponent a l'activitat; l'import de la devolució de les quotes de l'IVA suportades en uns altres països, si escau, i la quota mínima. Finalment, s'indicarà la quota derivada del règim simplificat de l'activitat.

  En un quadre separat s'indicaran les activitats agrícoles, forestals i ramaderes acollides a este règim simplificat, el volum d'ingressos, l'índex de quota per ingressar que apareix en l'Ordre Ministerial d'aprovació de mòduls, la quota meritada, les quotes suportades i finalment la quota derivada del règim simplificat d'estes activitats.

  Seguint l'esquema liquidatori, s'efectuarà la suma de totes les quotes derivades del règim simplificat de les activitats desenvolupades i s'afegirà l'IVA meritat en les adquisicions intracomunitàries realitzades en l'exercici, així com el de les entregues d'actius fixos i el meritat per inversió del subjecte passiu.

  De l'IVA total meritat, es deduirà l'IVA suportat en l'adquisició d'actius fixos i, si escau, si és procedent, la regularització de béns d'inversió.

 7. Resultat de la liquidació anual: este apartat només serà complimentat per aquells subjectes passius que tributen exclusivament en territori comú:

  • Casella 658: En els casos en els que s'haja produït una modificació de la base imposable per part del subjecte passiu d'una operació que resulta totalment o parcialment impagada, el destinatari de l'operació que tinga la condició d'empresari o professional i haguera aplicat prorrata, haurà de consignar en la casella corresponent a la regularització de quotes de l'article 80.Cinc.5a de la LIVA, l'import corresponent a les quotes suportades que no va poder deduir-se i de les que resulta deutor enfront de la Hisenda Pública.

  • Casella 84: S'haurà d'indicar el sumatori de les liquidacions efectuades en el règim general (casella 65) i en el règim simplificat (casella 83) al que s'afegirà l'import de la casella 658.

  • Casella 659: Els subjectes passius que hagen optat per l'ajornament de l'IVA a la importació en els termes de l'article 74.1 del Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit, faran constar l'import corresponent a les quotes de l'IVA a la importació liquidades per la Duana i ingressades a través de les autoliquidacions mensuals de l'impost.

  • Casella 85 : Es consignarà l'import de les quotes pendents de compensació generades en exercicis anteriors i aplicades en l'exercici (és a dir, que s'hagueren consignat en la casella 78 d'alguna de les autoliquidacions del període).

  • Casella 86: Es farà constar el resultat de la liquidació que serà l'import resultant de restar a la suma de les caselles (84) i (659) l'import de la casella (85).

  Exemple 1:

  Resultat1er trimestre2n trimestre3er trimestre4t trimestre
  IVA meritat 1000 1100 0 0
  IVA suportat 800 500 500 200
  Quotes períodes anteriors (110) 1000 800 200 700
  Quotes exercicis anteriors aplicades (78) 200 600 0 0
  Quotes pendents exercicis posteriors (87) 800 200 200 700
  Per ingressar --- --- --- ---
  A compensar --- --- 500 200

  Al final de l'exercici el contribuent disposa d'un saldo a compensar de 900:

  • Generats en exercicis anteriors i no aplicats en l'exercici: 200

   • Quotes a compensar exercicis anteriors (inici de l'exercici): 1.000
   • Aplicades en l'1T: (200)
   • Aplicades en 2T: (600)
   • Pendents al final de l'exercici: 200
  • Generat en el 3er trimestre: 500 i no aplicat a cap autoliquidació posterior

  • Generat durant el 4t trimestre: 200 (no inclou els imports generats en el 3T ni els generats en exercicis anteriors i no aplicats)

  Casella 85: 800 (import quotes a compensar procedents exercicis anteriors aplicat durant l'exercici)

  Casella 95: 0

  Casella 97: 200

  Casella 662: 500

 8. Tributació per raó del territori: este apartat només l'ompliran aquells subjectes passius que hagen de tributar conjuntament a l'Administració de l'Estat i a alguna de les Diputacions Forals del País Basc o Navarra. Es farà constar el percentatge definitiu de les operacions realitzades en el territori de cadascuna de les administracions i el resultat de la liquidació anual atribuïble al territori comú, que serà el sumatori de les liquidacions efectuades en règim general i en règim simplificat, així com, si escau, l'import de les quotes regularitzades d'acord amb l'article 80.Cinc.5a de la LIVA, multiplicat pel percentatge corresponent al territori comú, a què s'addicionarà, si escau, les quotes corresponents a l'IVA a la importació liquidades per la Duana en els casos en què els subjectes passius hagen optat per l'ajornament de l'IVA a la importació en els termes de l'article 74.1 del Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit, i es minorarà, si escau, per la quantitat corresponent a la compensació de quotes de l'exercici anterior atribuïble igualment al territori comú.

 9. Resultat de les liquidacions: es farà el càlcul de l'import de les liquidacions periòdiques amb resultat per ingressar realitzades en l'exercici. Així mateix, si l'última declaració de l'exercici resulta a compensar o per retornar, s'indicarà quin ha sigut el seu import.

  Si aplica el règim especial del grup d'entitats, i té obligació de presentar este model 390 com a conseqüència de no tindre l'obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de l'exercici, consignarà els resultats positius i negatius de les autoliquidacions de l'exercici (model 322).

  La casella 662 del model 390 té per objecte reflectir les quotes a compensar generades en l'exercici durant algun dels períodes de liquidació diferents de l'últim, quan no estiguen incloses en la casella 97 del mateix model 390, és a dir, quan no s'hagueren traslladat a la resta de períodes de liquidació de l'exercici.

  Exemple 1:

  Resultat1er trimestre2n trimestre3er trimestre4t trimestre
  IVA meritat 100 0 0 0
  IVA suportat 0 200 0 500
  Quotes períodes anteriors (110) 0 0 200 200
  Quotes exercicis anteriors aplicades (78) 0 0 0 0
  Quotes pendents exercicis posteriors (87) 0 0 200 200
  Per ingressar 100 --- --- ---
  A compensar --- 200 --- 500

  Al final de l'exercici el contribuent disposa d'un saldo a compensar de 700:

  • Generat durant el 2n trimestre: 200 i no traslladat a cap autoliquidació posterior

  • Generat durant el 4t trimestre: 500 (no inclou els 200 generats durant el segon trimestre)

  Casella 95: 100

  Casella 97: 500

  Casella 662: 200

  En el resum anual, model 390, els 200 euros pendents de compensació al final de l'exercici que no estan incloses en l'autoliquidació de l'últim període de liquidació han d'informar-se en la casella 662.

  Exemple 2:

  Resultat1er trimestre2n trimestre3er trimestre4t trimestre
  IVA meritat 100 0 400 0
  IVA suportat 0 200 0 500
  Quotes períodes anteriors (110) 200 100 300 0
  Quotes exercicis anteriors aplicades (78) 100 0 300 0
  Quotes pendents exercicis posteriors (87) 100 100 0 0
  Per ingressar --- --- 100 ---
  A compensar --- 200 --- 500

  Casella 85: 200

  Casella 95: 100

  Casella 97: 500

  Casella 662: ---

  Exemple 3:

  Resultat1er trimestre2n trimestre3er trimestre4t trimestre
  IVA meritat 100 0 0 0
  IVA suportat 0 200 0 500
  Quotes períodes anteriors (110) 200 100 300 300
  Quotes exercicis anteriors aplicades (78) 100 0 0 0
  Quotes pendents exercicis posteriors (87) 100 100 300 300
  Per ingressar --- --- --- ---
  A compensar --- 200 --- 500

  Casella 85: 100

  Casella 95: ---

  Casella 97: 500

  Casella 662: 200

  En el resum anual, model 390, els 200 euros pendents de compensació al final de l'exercici que no estan incloses en l'autoliquidació de l'últim període de liquidació han d'informar-se en la casella 662.

  Els imports aplicats de la compensació d'exercicis anteriors (100 euros) han d'informar-se en la casella 85.

 10. Volum d'operacions: en este apartat se sol·licita al subjecte passiu que classifique les operacions subjectes a l'IVA realitzades en l'exercici depenent del règim empleat: general, simplificat, criteri de caixa, etc., les entregues intracomunitàries exemptes, les exportacions i altres operacions exemptes amb dret a deducció i les operacions exemptes sense dret a deducció. Finalment, se sol·licita informació d'aquelles operacions que no formen part del volum d'operacions per no ser habituals.

  Pel que es refereix a a les «operacions en règim general» (casella 99), es farà constar l'import total, exclòs el propi IVA i, si escau, el recàrrec d'equivalència, de les entregues de béns i prestacions de servicis, efectuades pel subjecte passiu durant l'any natural en règim general d'IVA. Cal tindre en compte que per a determinar el volum d'operacions de les entitats que opten pel règim avançat del Règim especial del grup d'entitats s'haurà de consignar l'import de la base imposable que resulte de l'aplicació del que disposen els articles 78 i 79 de la LIVA.

  No obstant això, han d'excloure's les següents operacions:

  • Les operacions realitzades des d'establiments permanents situats fora del territori d'aplicació de l'impost, quan els costos relatius a estes operacions no siguen suportats per establiments permanents situats dins de l'esmentat territori.

  • Els autoconsums de béns compresos en les lletres c) i d) del número 1r de l'article 9 de la Llei de l'IVA.

   Tampoc s'inclouran en esta casella 99 les operacions exemptes de l'impost, que hauran d'incloure's en les caselles 103, 104 i 105, ni les operacions incloses en les caselles 110, 125, 126, 127, 128 i 653.

 11. Operacions específiques: es consignaran els imports de certes operacions que, malgrat haver sigut incloses en apartats anteriors, per la seua importància mereixen especial atenció. Tales operacions són les següents:

  • Adquisicions interiors exempts.

  • Adquisicions intracomunitàries exemptes.

  • Importacions exemptes.

  • Bases imposables de l'IVA suportat no deduïble.

  • Operacions subjectes i no exemptes que originen el dret a la devolució mensual.

  • Determinades operacions vinculades a operacions triangulares.

  • Servicis localitzats en el territori d'aplicació de l'IVA per inversió del subjecte passiu.

  Addicionalment en este apartat s'ha d'incloure exclusivament per aquells subjectes passius acollits al règim especial del criteri de caixa i si escau per aquells que siguen destinataris d'operacions afectades pel mateix:

  • Imports de les entregues de béns i prestacions de servicis a les que havent-hi'ls sigut aplicat el règim especial del criteri de caixa hagueren resultat meritades conforme a la regla general de merite (article 75 de la LIVA).

  • Import de les adquisicions de béns i servicis a les que siga aplicable o afecteu el règim especial del criteri de caixa conforme a la regla general de merite (article 75 de la LIVA).

 12. Prorrates: este apartat el complimentaran, exclusivament, els subjectes passius de l'IVA que apliquen la regla de prorrata per realitzar operacions amb dret a deducció i d'altres sense dret a deducció. A estos efectes, per a cada activitat es farà constar el codi de la CNAE que li corresponga, l'import total de les operacions corresponents a esta activitat, l'import de les operacions que generen el dret a la deducció corresponents a tal activitat, el tipus de prorrata (general o especial) i el percentatge definitiu de prorrata que corresponga.

 13. Activitats amb règims de deducció diferenciats: en cas que el subjecte passiu realitze activitats amb règims de deducció diferenciats, s'indicarà en este apartat el desglosse de l'IVA deduïble de cadascun dels sectors diferenciats.