Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Model a utilitzar i què s'ha de comunicar

1. Model

S'utilitzarà el model 036 o el model 037 de declaració censal, aprovats per l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril (BOE de 10 de maig).

2. Què s'ha de comunicar

Els subjectes passius de l'impost comunicaran a l'Administració Tributària les següents situacions amb transcendència tributària relatives a l'IVA :

2.1 Declaració d'alta

Han de presentar-la els empresaris o professionals que comencen l'exercici d'una o diverses activitats empresarials o professionals en territori espanyol i les persones jurídiques que, sense actuar com empresaris o professionals, realitzen adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'IVA.

A l'efecte de l'IVA, en esta declaració haurà d'indicar-se:

 1. Si la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis que constituïxen l'objecte de l'activitat, es produïx amb caràcter previ o simultani al començament de l'adquisició o importació de béns o servicis destinats al desenvolupament de l'activitat empresarial o professional.

 2. Si al contrari, el començament de la realització habitual de les citades entregues de béns o prestacions de servicis, es produirà amb posterioritat al començament de les referides activitats.

Esta declaració servirà, entre altres fins, per a:

 1. Comunicar a l'Administració les dades d'identificació, NIF, domicili fiscal i condició de no resident, així com per a sol·licitar l'assignació del NIF provisional o definitiu, si no es disposara d'ell.

 2. Comunicar la condició de revenedor de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals.

 3. Comunicar, només en cas de portar els Llibres registre a través de la Sede electrònica, que existixen factures que són expedides pel destinatari o per un tercer.

 4. En els supòsits de la lletra b) anterior, per a proposar a l'Administració el percentatge provisional de deducció aplicable.

 5. Optar per l'aplicació de la regla de prorrata especial en cas d'inici d'una activitat.

 6. Comunicar el règim general o especial aplicable pel que fa als règims especials a l'IVA:

  • Renunciar al règim especial simplificat i al de l'agricultura, ramaderia i pesca, així com comunicar l'exclusió.

  • Optar pel mètode de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

  • Optar pel règim especial del criteri de caixa.

 7. Respecte de la tributació en operacions intracomunitàries:

  • Sol·licitar la inclusió en el Registre d'operadors intracomunitaris.

  • Comunicar la subjecció a l'IVA de les vendes intracomunitàries a distancia del qual transporte no s'inicia a Espanya, quan el declarant no es trobe ja registrat en el cens.

  • Optar per la no-subjecció a l'IVA de les vendes intracomunitàries a distancia del qual transporte s'inicia en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol.

 8. Optar per l'ajornament del pagament de l'IVA a la importació.

 9. Optar per portar els Llibres registre d'IVA a través de la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 10. Optar per la no-subjecció a l'impost sobre el valor afegit de les prestacions dels servicis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió.

 11. Comunicar la subjecció a l'impost sobre el valor afegit de les vendes a distancia previstes en l'article 68.Tres a) de la Llei de l'IVA i de les de les prestacions de servicis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió a què es referix l'article 70.U.4t a) de la llei d'este impost, sempre que el declarant no es trobe ja registrat en el cens.

Esta declaració ha de presentar-se, segons els casos, amb anterioritat a l'inici de les corresponents activitats o a la realització de les operacions.

2.2 Declaració de modificació

Quan varien qualsevol de les dades recollides en la declaració d'alta o en qualsevol altra declaració de modificació posterior, l'obligat tributari haurà de comunicar a l'Administració la modificació dels mateixos. Així mateix, esta declaració ha d'utilitzar-se per a les opcions, revocacions i renuncies que es produïsquen posteriorment.

En particular, servix per a indicar el començament habitual efectiu de les entregues de béns o prestacions de servicis que constituïxen l'objecte de l'activitat quan en la declaració d'alta s'haguera fet constar que l'inici habitual de les citades entregues de béns o prestació de servicis es produiria amb posterioritat al començament de les activitats.

També servirà per a:

 1. Comunicar el canvi de període de liquidació a causa del volum d'operacions.

 2. Sol·licitar l'alta o la baixa en el Registre de devolució mensual.

 3. Exercitar l'opció o la renuncia a portar els Llibres registre a través de la Sede electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

La declaració ha de presentar-se, amb caràcter general, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a aquell en què s'hagen produït els fets que la determinen, sense perjudici dels terminis específics prevists per a cada cas en la normativa de l'impost, en especial per als casos en què hagen d'exercitar-se les opcions, revocacions i renuncies.

Esta declaració no serà necessària quan la modificació d'una de les dades del cens, es produïsca per iniciativa d'un òrgan de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

2.3 Declaració de baixa

Els qui cessen en l'exercici de qualsevol activitat empresarial o professional hauran de comunicar-ho a l'Administració mitjançant la declaració censal. També han de presentar esta declaració, les persones jurídiques en cas que les seues adquisicions intracomunitàries de béns deixen d'estar subjectes a l'IVA per revocació de l'opció o per no superar els límits establits.

La declaració de baixa ha de presentar-se en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la cessació, excepte en el cas de defunció de l'obligat tributari en el que els hereus hauran de presentar esta declaració en el termini de sis mesos des de la defunció.