Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Obligats a presentar declaració censal

Estan obligats a presentar la declaració censal:

  • Les persones o entitats establides en el territori d'aplicació de l'impost que tinguen la consideració d'empresaris o professionals.

  • Les persones o entitats no establides en el territori d'aplicació de l'impost quan siguen subjectes passius.

  • Les persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals adquisicions intracomunitàries de les quals de béns estiguen subjectes a l'IVA.

Com a excepció no estan obligats les persones o entitats que realitzen exclusivament les següents operacions:

  • Arrendaments de béns immobles exempts de l'IVA (sempre que la seua realització no constituïsca el desenvolupament d'una activitat empresarial d'acord amb la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

  • Entregues ocasionals de mitjans de transport nous exemptes de l'IVA per destinar-se a un altre Estat membre.

  • Adquisicions intracomunitàries exemptes de l'IVA per operació triangular.