Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Factures de rectificació

1. Supòsits de rectificació

S'haurà d'expedir una factura rectificativa en els casos en què la factura original no complisca algun dels requisits establits com a obligatoris en els articles 6 o 7 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. També serà obligatòria l'expedició d'una factura rectificativa en els casos en què les quotes repercutides s'hagueren determinat incorrectament o s'hagueren produït les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable.

El Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària pot autoritzar altres procediments de rectificació de factures, amb prèvia solicitud dels interessats, quan quede justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de què es tracte.

No tenen la consideració de factures rectificatives les que s'expedisquen en substitució de factures simplificades expedides amb anterioritat, sempre que les mateixes compliren els requisits reglamentaris.

L'expedició de la factura rectificativa s'efectuarà tan prompte com l'obligat a expedir-les tinga constància de les circumstàncies que obliguen a la seua expedició, sempre que no hagueren transcorregut quatre anys a partir del moment en què es va meritar l'impost o, si escau, de la data en què s'hagen produït les circumstàncies regulades en l'article 80 de la Llei de l'impost (modificació de la base imposable de l'impost).

Les factures rectificatives hauran de remetre's abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haguera expedit la factura.

2. Requisits generals de les factures de rectificació

La rectificació es realitzarà mitjançant l'expedició d'una nova factura en la que es faran constar les dades identificatives de la factura rectificada.

Es podrà efectuar la rectificació de diverses factures en un únic document de rectificació, sempre que s'identifiquen totes les factures rectificades.

Esta factura rectificativa haurà de complir els requisits que s'establixen com a obligatoris amb caràcter general.

Quan el que s'expedisca siga una factura rectificativa, la base imposable i la quota es poden consignar bé indicant directament l'import de la rectificació, siga el resultat positiu o negatiu, o bé tal com queden després de la rectificació efectuada, sent obligatori en este últim cas assenyalar l'import de la rectificació.

En totes les factures rectificatives es farà constar la seua condició de document rectificatiu i la identificació de les factures rectificades.

No obstant això, hi ha dos excepcions a estos requisits:

  1. Quan la modificació de la base imposable siga conseqüència de la devolució de mercaderies o d'envases i embalatges i per l'operació en la que es van lliurar s'haguera expedit factura o factura simplificada, no serà necessària l'expedició d'una factura o factura simplificada rectificativa, sinó que es podrà practicar la rectificació en la factura que s'expedisca per una operació posterior que tinga el mateix destinatari, sempre que el tipus impositiu aplicable a totes les operacions siga el mateix, independentment del fet que el resultat siga positiu o negatiu.

  2. Quan la modificació de la base imposable tinga el seu origen en la concessió de descomptes o bonificacions per volum d'operacions, així com en els altres casos en què s'autoritzen pel Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, no serà necessària l'especificació de les factures rectificades, i bastarà la simple determinació del període a què es referisquen.