Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Presentació

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) té entre els seus principals objectius el compromís de minimitzar els costos indirectes que han d'assumir els ciutadans en les seues relacions amb la Hisenda Pública.

Fidel a este compromís i a fi de facilitar-li el compliment de les seues obligacions tributàries, l'Agència Tributària posa a la seua disposició este Manual Pràctic de l'impost sobre el valor afegit (IVA) per a l'any 2022, adaptat al llenguatge HTML que ha sigut preparat pel Departament de Gestió Tributària, en què poden distingir-se tres parts clarament diferenciades.

En la primera d'elles s'enumeren les principals novetats legislatives i reglamentàries que han afectat a l'IVA l'any 2022.

La segona part pretén facilitar la comprensió de l'Impost, tant pel que fa als conceptes que en ell s'utilitzen, com quant al seu funcionament, recollint gran part de la casuística de l'IVA il·lustrada amb nombrosos exemples pràctics.

Finalment, la tercera part està dedicada a informar sobre quins són les obligacions fiscals relacionades amb este Impost i com han de ser complides. Estes obligacions, que afecten als subjectes passius de l'IVA, inclouen des de la realització de les declaracions, tant liquidadores com informatives, fins les obligacions de facturació i registre.

D'altra banda, la seua confecció en este format digital HTML perseguix assolir tres objectius bàsics que venien sent reiteradament demandats pels contribuents.

El primer és la seua accessibilitat Web, és a dir, aconseguir que l'accés al mateix siga possible pel màxim nombre de persones, independentment dels seus coneixements o capacitats personals o físiques i independentment de les característiques tècniques de l'equip utilitzat per a accedir al Web.

El segon, possibilitar i posar a disposició dels contribuents de forma simultània els continguts del Manual en uns altres idiomes o llengües cooficials.

El tercer i últim objectiu és el d'optimitzar la utilització de seu contingut, açò és, una explotació eficaç del contingut del Manual que evite la duplicitat de documents en el Web de l'Agència Tributària sobre els mateixos temes, reduint l'excés d'emmagatzematge i la necessitat d'estar actualitzant una pluralitat de documents comparativament coincidents.

Des de la campanya anterior, donades els avantatges que aporta el Manual en la seua versió HTML, es va optar per suprimir la versió en paper del Manual pràctic de l'impost sobre el valor afegit, i mantindre únicament la versió en HTML. A més, des de la versió HTML, es va incorporar la possibilitat de generar un arxive en format PDF del contingut del Manual, format al que s'han incorporat en aquesta campanya millores per al desplaçament i navegació per document, i que permet la seua impressió en paper si així es desitja.

Departament de Gestió Tributària