Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

1. Actualització de l'IVA a la normativa duanera comunitària

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, es modifiquen diversos preceptes de la Llei de  l' IVA  per a l'harmonització i adaptació de seu contingut a la normativa duanera comunitària, respecte a:

  • El fet imposable importació, incloent la ultimació del règim de depòsit diferent del duaner de béns prèviament importats i vinculats a este règim aplicant l'exempció de l'article 65 de la Llei de l'IVA, excepte en relació als béns objecte d'Impostos Especials a què es referix la lletra b) de l'apartat quint de l'annex de la Llei de l'IVA, cas en què la  ultimació del règim de depòsit diferent del duaner determinarà la realització d'una operació assimilada a la importació, i no una importació.

    En relació amb estes modificacions, es realitzen una sèrie d'ajustaments tècnics per a incloure el  càlcul de la base imposable de les importacions i de les operacions assimilades a importacions de béns  en el cas de  béns que abandonen el règim de depòsit diferent del duaner.

  • Les operacions assimilades a les importacions, eliminant la menció a l'eixida d'àrees exemptes com un espai físic determinat.

  • Les exempcions en les exportacions, afegint el supòsit de què els béns siguen transportats fora de la Comunitat per qui ostente la condició d'exportador de conformitat amb la normativa duanera.

  • Les exempcions en les operacions assimilades a les exportacions, que no comprendran les exportacions, entregues intracomunitàries o operacions exemptes pels articles 20 i 20 bis LIVA. Així mateix, s'establix l'exempció dels servicis prestats per professionals estibadors en nom propi a favor d'empreses estibadores que, al seu torn, els presten als titulars de l'explotació de determinats vaixells.

  • Les exempcions relatives a les situacions de depòsit temporal i altres situacions, que no comprendran les exportacions i operacions assimilades, així com les operacions exemptes per l'article 20  de la Llei de l'IVA.

  • La liquidació de l'IVA en les importacions, afegint el supòsit de què la declaració duanera s'este en un altre Estat membre, cas en què es basarà en la informació rebuda del mateix.