Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

6. Crèdits incobrables

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, per a la seua  adaptació a l'ordenament comunitari, es modifiquen alguns aspectes del procediment per a recuperar l' IVA de crèdits incobrables:

  • Es permet la modificació de la base imposable en cas de crèdits incobrables com a conseqüència d'un procés d'insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d'un altre Estat membre als que resulte aplicable el Reglament (UE) 2015/848. El termini per a la modificació serà de dos mesos des que finalitze el termini equivalent en la legislació concursal de l'Estat membre per a la crida dels creditors.

  • En relació amb  els crèdits incobrables: 

    • Si el destinatari de l'operació impagada és un consumidor final, es rebaixa l'import mínim de la base imposable d'esta operació  de 300 a 50 euros, IVA exclòs.

    • Es permet substituir la reclamació judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acredite fefaentment la reclamació del cobrament a este deutor.

    • S'amplia de 3 a 6 mesos el termini per a recuperar l'IVA des que li crèdit és declarat incobrable, afegint un règim transitori perquè puguen aplicar este nou termini els subjectes passius terminis de modificació dels quals  no hagen caducat a 1 de gener de 2023.