Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

5. Exempcions en relació amb les forces armades

Amb efectes des de l'1 de juliol de 2022, a fi de transposar  la Directiva (UE) 2019/2235 del Consell, de 16 de desembre de 2019, es declaren exemptes  les entregues, servicis, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns quan els adquirents siguen les forces armades de qualsevol Estat membre diferent d'Espanya,  sempre que estes forces estiguen afectades a un esforç de defensa realitzat per a dur a terme una activitat de la Unió en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa i els béns o servicis es destinen:

  • Per al seu ús o del personal civil al seu servici.

  • Per al subministrament dels menjadors o cantines.

Les exempcions anteriors han sigut objecte de desenvolupament pel Reglament pel qual es desenvolupen les exempcions fiscals relatives a les Forces Armades dels Estats membres de la Unió Europea afectades a un esforç de defensa en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa i s'establix el procediment per a la seua aplicació, aprovat pel Reial decret 443/2023, de 13 de juny.

L'article 5 del citat Reglament regula el procediment per a l'efectiva aplicació de les exempcions anteriors, establint un procediment d'exempció prèvia i un procediment d'exempció mitjançant devolució amb prèvia solicitud de l'interessat mitjançant la presentació del model 381.