Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

7. Inversió del subjecte passiu

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, s'introduïxen els següents canvis en el mecanisme d'inversió del subjecte passiu:

  • Quant a les entregues de béns :

    • S'estén la seua aplicació a les entregues de deixalles i deixalles de plàstic i de material tèxtil, pel que els adquirents d'estos béns hauran d'ingressar l' IVA d'estes operacions.

    • S'exclou de la seua aplicació a les entregues de béns efectuades a favor de l'empresari o professional que facilite l'entrega a través de la interfície digital i a les entregues de béns expedits o transportats fora de la Comunitat per qui ostente la condició d'exportador, diferent del transmitent o l'adquirent no establit en el territori d'aplicació de l'impost, o per un tercer que actue en nom i per compte del mateix.

  • En relació amb les prestacions de servicis, s'exclou de la seua aplicació passant per ingressar l'IVA el prestador del servici, en les següents operacions:

    • Les prestacions de servicis d'arrendaments de béns immobles que estiguen subjectes i no exemptes de l'Impost, efectuades per persones o entitats no establides en el TAI per tal que puguen acollir-se al procediment general de deducció i de devolució.

    • Les prestacions de servicis d'intermediació en l'arrendament de béns immobles efectuats per empresaris o professionals no establits en el TAI.