Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

11. Lliure registre de factures expedides

Amb efectes d'1 de juliol de 2023 es modifica l'article 63.3 del Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit per a incorporar una modificació tècnica en relació amb el Llibre de factures expedides, establint que en operacions acollides al règim especial de les agències de viatges o al règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció en les que no procedisca emetre factura rectificativa, s'anotaran en el llibre registre de factures expedides les regularitzacions o ajustaments de la base imposable i quota calculades inicialment, conseqüència de descomptes o altres circumstàncies posteriors a la meritació de l'operació.

També amb efectes d'1 de juliol de 2023, es modifica la lletra a) de l'article 69 bis.1 del   RIVA per a establir que els  subjectes passius  obligats a portar els Llibres registre a través de  la Sede electrònica (SII) hauran de registrar estes anotacions  abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagen advertit  les regularitzacions o ajustaments.

En relació amb estes modificacions, pel que fa als subjectes passius  que apliquen al SII, es cregui  la nova clau de registre «AJ» per poder registrar de forma separada la  base imposable i la quota en operacions corresponents al règim especial de les agències de viatges i, de forma optativa, en el règim especial de béns usats (REBU).

Estes modificacions s'aplicaran  respecte dels ajustaments que hagen d'incloure's en les autoliquidacions corresponents a períodes impositius que s'inicien a partir d' 1 de juliol de 2023.