Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

13. Model 309

Amb efectes per a les autoliquidacions corresponents als exercicis 2023 i següents, es modifica el model 309 per a adaptar-ho als canvis en matèria de tipus impositius introduïts per l'article 18 del Reial decret-llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de la illa de La Palma, i pels articles 5 i 6 del Reial decret-llei 17/2022, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'energia, en l'aplicació del règim retributiu a les instal·lacions de cogeneració i es reduïx temporalment el tipus de l'impost sobre el valor afegit aplicable a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats combustibles.

D'altra banda, des de l'abril de 2023, s'incorpora al model 309 l'opció de pagament per domiciliació.