Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

14. Model 381

Amb efectes d'1 de juliol de 2023 l'Ordre HFP/645/2023, de 20 de juny, aprova el model 381 de sol·licitud de devolució de les quotes de l'impost sobre el valor afegit suportades per les forces armades de qualsevol Estat membre de la Unió Europea diferent d'Espanya per adquisicions vinculades a esforços realitzats en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa.

Les sol·licituds de devolució hauran de referir-se a les quotes suportades en cada trimestre natural i es presentaran en el termini dels sis mesos següents a la terminació del període a què corresponguen.

Excepcionalment, la presentació dels models 381 corresponents al tercer i quart trimestre de 2022 i al primer trimestre de 2023 s'efectuarà en el termini de presentació del model 381 corresponent al segon trimestre de 2023.