Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

9. Règims simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, l'article 79 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023,  prorroga per a l'exercici 2023 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i del règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

Per tant, les magnituds excloents  seran per a l'exercici 2023 les següents:

  1. En el cas del règim simplificat :

    • Volum d'ingressos l'any immediatament anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.

    • Volum de compres en béns i servicis l'any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l'immobilitzat, superior a 250.000 euros.

  2. En el cas del règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca :

    • Volum d'ingressos l'any immediatament anterior superior a 250.000 euros per a les operacions acollides al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca

    • Volum de compres en béns i servicis l'any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l'immobilitzat, superior a 250.000 euros.