Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

2. Regla d'utilització efectiva

Es  modifica la regla d'utilització efectiva de la qual aplicació permet la subjecció en el territori d'aplicació de l'impost (TAI) de les prestacions de servicis que segons les regles referents al lloc de realització del fet imposable, s'entenen realitzades fora de la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla, però el seu ús efectiu es produïx en este territori, en els següents termes:

  1. Amb efectes des de l'1 de gener de 2023:

    • En els casos  de prestacions de servicis entre empresaris i professionals, se suprimix  la seua aplicació en aquells sectors i activitats amb dret a deducció de les quotes, mantenint-se, (fins el 26 de maig de 2023), en sectors que no generen tal dret, com el sector financer i d'assegurances. Així mateix, es manté en els servicis d'arrendament de mitjans de transport.

    • En els casos de prestacions de servicis a consumidors finals, s'estén la seua aplicació a la prestació de servicis intangibles.

  2. Amb efectes des del 26 de maig de 2023, en els casos de prestacions de servicis entre  empresaris i professionals, s' exclou la seua aplicació a les operacions financeres i d'assegurances.