Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

8. Tipus impositius

• Gas natural, briquetas, «pellets» i llenya

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023 i vigència fins el 31 de desembre de 2023, s'aplicarà el tipus del 5 per cent de l'IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetas i «pellets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable, durant l'àmbit temporal esmentat en el  paràgraf anterior, a les entregues de briquetas i «pellets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya serà del 0,62 per cent.

• Màscares, diagnòstic in vitro i vacunes Sars Cov-2

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023,  es modifica la disposició addicional primera del Reial decret-llei 29/2021, de 21 de desembre, per a establir que:

 • L'aplicació del tipus impositiu del 4 per cent de l'IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques rebutjables referides en l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, prevista en l'article 7 del Reial decret-llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, es prorroga fins el 30 de juny de 2023.

 • L'aplicació del tipus impositiu del 0 per cent de  l' IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de  productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-CoV-2, les vacunes contra el SARS-CoV-2 autoritzades per la Comissió Europea, i a les prestacions de servicis de transporte, emmagatzematge i distribució relacionats, així com a l'efecte del règim especial del recàrrec d'equivalència (que serà del 0 per cent),  es prorroga fins el 30 de juny de 2023.

• Energia elèctrica

Amb efectes des de l'1 de juliol de 2022 i vigència fins el 31 de desembre de 2023, s'aplicarà el tipus del 5 per cent de  l' IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries d'energia elèctrica efectuades a favor de:

 • Titulars de contractes de subministrament d'electricitat, terme fix del qual de potencia siga inferior o igual a 10 kW, independentment del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l'últim mes natural anterior al de l'últim dia del període de facturació haja superat els 45 €/MWH.

 • Titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguen perceptors del bo social d'electricitat i tinguen reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, d'acord amb  el que disposa el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre.

• Aliments

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023 i vigència fins el 31 de  desembre de 2023 :

 • S'aplicarà el tipus del 5 per cent de  l' IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels   olies d'oliva i llavors i de les pastures alimentàries.

  El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a estes operacions serà del 0,62 per cent.

  No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10 per cent a partir de l'1 de  novembre de 2023, en cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de  setembre, publicada a  octubre, siga inferior al 5,5 per cent. En este cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a estes operacions serà de l'1,4 per cent.

 • S'aplicarà el tipus del 0 per cent de l'IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

  • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l'elaboració del pa comú, així com les farines panificables.

  • Els següents tipus de llet produïda per qualsevol especie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.

  • Els formatges i els ous.

  • Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguen la condició de productes naturals.

  El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a estes operacions serà del 0 per cent.

  No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4 per cent a partir de l'1 de  novembre de 2023, en cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de setembre, publicada a octubre, siga inferior al 5,5 per cent. En este cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a estes operacions serà del 0,5 per cent.

• Productes d'higiene femenina

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, el tipus impositiu del 10 per cent aplicable a les compreses, tampons, protegeslips, preservatius i altres anticonceptius no medicinals, passa a ser del 4 per cent.