Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Cessió de l'impost a les comunitats autònomes de règim comuna

D'acord amb el que disposa l'apartat quatre de l'article únic de la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, que modifica l'article decimoprimero de la Llei orgànica 8/1980, de Finançament de les comunitats autònomes, i amb efectes des de l'1 de gener de 2009, se cedix a les comunitats autònomes el 50 per cent del rendiment de l'impost sobre el valor afegit produït en el seu territori.

Es considera produït en el territori d'una comunitat autònoma el rendiment cedit de l'impost sobre el valor afegit que corresponga al consum en esta comunitat autònoma, segons l'índex de consum territorial certificat per l'Institut Nacional d'Estadística i elaborat a l'efecte de l'assignació de l'impost sobre el valor afegit per comunitats autònomes.

No existix possibilitat d'assumir competències normatives per part de les comunitats autònomes en relació amb l'impost sobre el valor afegit.

Finalment, en relació amb este impost, la gestió, liquidació, recaptació i inspecció, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió es durà a terme pels òrgans estatals que tinguen atribuïdes les funcions respectives, sense que existisca possibilitat de què les comunitats autònomes es facen càrrec, per delegació de l'Estat, de les competències citades.