Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Qüestiones més freqüents plantejades en este capítol

Tributació per l'IVA o pel concepte de transmissions patrimonials oneroses de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats de les següents operacions:

1. Un empresari ven el mobiliari vell per renovació adquirit fa 8 anys.

L'entrega tributa per l'impost sobre el valor afegit al ser realitzada per un empresari en el desenvolupament de la seua activitat.

2. I si qui ven és un centre d'ensenyament?

Estem davant una entrega de béns que no tributa per cap dels dos impostos:

  • No tributa per transmissions patrimonials perquè la realitza un empresari.

  • No tributa per IVA per ser una de les operacions declarades exemptes per la Llei de l'IVA, a l'haver-se utilitzat els béns en operacions exemptes que no generen el dret a la deducció de l'IVA suportat (article 20.U.24é de la Llei de l'IVA).

3. I si un empresari no promotor immobiliari ven un pis a un particular per a habitatge?

L'entrega tributa, per excepció, per transmissions patrimonials:

  • No tributa per IVA per ser una de les operacions declarades exemptes per la Llei de l'IVA al tractar-se d'una segona o ulterior entrega d'edificacions.

  • Tributa pel concepte de transmissions patrimonials oneroses, encara que la realitza un empresari.

4. Compra d'una màquina d'escriure usada en una tendisca o directament a un particular. Quin impost ha de pagar-se?

  • Si es compra en una tendisca s'ha de pagar l'IVA al comerciant.

  • Si es compra a un particular ha d'ingressar-se l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses.

5. Com tributa l'aportació de maquinària afecta a una activitat empresarial que fa un soci a una societat rebent a canvi les corresponents accions?

  • L'entrega de la maquinària tributa per l'impost sobre el valor afegit al ser el aportante un empresari i formar part del seu patrimoni empresarial.

  • Si escau, tributarà a més pel concepte d'operacions societàries de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, si s'escau la constitució o augment del capital o l'aportació de socis per a reposar pèrdues.