Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Qüestiones més freqüents plantejades en este capítol

1. Si una factura es rep dos anys després de la compra ha de declarar-se l'IVA deduïble en l'autoliquidació següent o ha de fer-se una rectificació de la declaració del període en el que es van adquirir els béns?

L'IVA es deduirà durant el període de liquidació en el que es reba la factura, o en els següents, atès que és necessari que el subjecte passiu estiga en possessió de la factura per poder exercitar el dret a la deducció. Si més no, cal tindre en compte que el dret a deduir caduca en el termini de quatre anys a comptar des del naixement d'este dret.

No obstant això, si l'entitat haguera sigut declarada en concurs de creditors i la factura correspon a quotes suportades amb anterioritat a esta declaració, l'IVA deduïble haurà d'incloure's en l'autoliquidació corresponent al període en el que s'hagueren suportat.

2. Per a calcular el percentatge de deducció han de tindre's en compte les bestretes rebuts de clients?

Sí, per a calcular el percentatge de prorrata han de tindre's en compte les bestretes en l'exercici en què es perceben i es merita l'impost.

3. L'IVA suportat per un empresari en l'adquisició d'obsequis que realitzarà a les seus clientes principals pot deduir-ho?

No, l'IVA suportat en béns destinats a atencions a clients no és deduïble.

4. Un empresari adquirix un ordinador per 1.000 euros. Ha de regularitzar la deducció que practique el primer any els quatre anys següents?

No, no ha de regularitzar la deducció practicada ja que no té la consideració de bé d'inversió al ser inferior el seu valor a 3.005,06 euros.

5. Té la consideració de factura una escriptura pública per poder deduir l'IVA suportat?

La deducció de l'impost en operacions realitzades per empresaris i professionals ha de justificar-se mitjançant factura completa lliurada per l'empresari o professional que haja realitzat l'operació. No obstant això, si en l'escriptura de compravenda s'hagueren recollit tots els requisits prevists en l'article 6 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, esta podrà ser utilitzada com a justificant del dret a la deducció (DGT - Consulta V2433-08).

6. Ha de tindre's en compte per a calcular el percentatge de deducció una subvenció genèrica que percep un empresari?

No, des de l'1 de gener de 2006 les subvencions, de qualsevol mena, rebudes pels subjectes passius de l'impost no limiten el dret a la deducció. Únicament es computen en el càlcul de la prorrata, tant en el numerador com en el denominador en funció de si formen part de la base imposable d'operacions que generen o no el dret a deducció, les subvencions que constituïxen contraprestació, total o parcial, de les operacions subjectes, i les vinculades al preu.

7. Pot deduir-se l'IVA suportat en l'adquisició d'un cotxe per un empresari que el destina a l'activitat i també per a desplaçaments privats?

Sí, és deduïble parcialment en la part afectada a l'activitat. Existix una presumpció legal d'afectació a l'activitat en un 50 per cent, de manera que, si es vol deduir un percentatge diferent, el subjecte passiu o l'Administració han de provar una afectació més gran o menor en l'activitat, respectivament.

8. I si qui l'adquirix és un taxista per a dedicar-ho al transporte de viatgers?

En este cas, es presumix afecte al 100 per cent considerant-ho en principi deduïble en la seua totalitat, sense perjudici que l'Administració puga demostrar una afectació inferior.