Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Quan es pot deduir

El dret a deduir naix:

 1. La regla general és que el dret a deduir naix quan es meriten les quotes deduïbles, sempre que es tinga el document justificatiu de l'operació.

 2. Com a regles especials s'establixen les següents:

  1. En les operacions assimilades a les importacions declaracions de les quals es presenten en termini: al finalitzar el període a què es referisquen les declaracions, sent deduïbles les quotes de l'IVA meritades per la realització d'estes operacions en el propi model, tal com s'establix en el 2n paràgraf de l'article 73.3 del Reglament de l'IVA.

  2. En les entregues ocasionals de mitjans de transport nous: quan s'efectue l'entrega.

  3. Tractant-se d'entregues d'objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció a les que s'aplique el règim general de l'impost: quan es merite l'impost corresponent a les entregues d'estos béns efectuades pel revenedor.

  4. En el règim especial del criteri de caixa: en el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets, o el 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït.

  5. En les operacions efectuades per a la realització del viatge que redunda en benefici del viatger (article 146 de la Llei de l'IVA) que es destinen a realitzar una operació a la que no se li aplique el règim especial de les agències de viatges (article 147 de la Llei de l'IVA): en el moment en el que es merite l'Impost corresponent a esta operació.

El dret a la deducció caduca en el termini de 4 anys des del seu naixement.

Exemple:

Un empresari localitza dos factures que havia extraviat, una corresponent a un servici que se li va prestar el 2015 i una altra d'una compra de béns rebuts el 2019.

La quota suportada pel servici no és deduïble perquè han passat més de 4 anys des que es va efectuar el mateix. La quota suportada en l'adquisició dels béns pot deduir-la en la següent autoliquidació que este perquè no han passat 4 anys des que els béns es van posar a disposició del comprador.

Si la procedència o la quantia de la deducció està pendent de la resolució d'una controvèrsia en via administrativa o jurisdiccional, el termini de caducitat comença a computar-se des de la data en què la resolució o sentencia siguen firmes.