Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Deduccions en sectors diferenciats de l'activitat empresarial o professional

El règim de deduccions per a cada sector diferenciat de l'activitat empresarial o professional s'aplica amb independència per a cada sector.

En cas de béns o servicis utilitzats en diversos sectors diferenciats, s'aplica la prorrata general per a determinar el percentatge de deducció aplicable. Per al càlcul d'este percentatge es considera que no originen el dret a deduir les operacions incloses en els règims especials de l'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència.

A la Seu electrònica de l'AEAT està disponible la ferramenta «Calculadora de sectors diferenciats» que, en cas que duga a terme més d'una activitat, li permet determinar si constituïxen sectors diferenciats a l'efecte d'IVA.

L'Administració Tributària pot autoritzar l'aplicació d'un règim de deducció comuna a certs sectors diferenciats de l'activitat. Este règim s'aplicarà ja que esta autorització no siga revocada o renuncie a ella el subjecte passiu. A més, l'autorització no assortirà efectes l'any en què el muntant total de les quotes deduïbles per aplicació del règim de deducció comuna excedisca en un 20 per cent del que resultaria d'aplicar amb independència el règim de deduccions respecte de cada sector diferenciat.

La sol·licitud d'aplicació d'un règim de deducció comuna per als sectors diferenciats haurà d'efectuar-se en els següents terminis:

  • El mes de novembre de l'any anterior a aquell en què assortisca efectes. En este cas, el percentatge comú s'aplica únicament a les quotes suportades a partir de l'1 de gener de l'any següent a aquell en què es va formular la sol·licitud.

  • En els supòsits d'inici d'activitats, la sol·licitud pot formular-se en qualsevol moment, fins la finalització del mes següent a aquell en què es produïsca el començament de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis corresponents a l'activitat. En este cas, el percentatge comú s'aplica únicament a les quotes suportades a partir de la data en què es produïsca este comence.

Esta sol·licitud es presenta davant l'òrgan competent de l'Agència Tributària i s'entén concedida una vegada transcorregut un mes (comptat des que la mateixa haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació) sense que s'haja notificat la seua resolució.