Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Com s'efectua la deducció

 • Les deduccions es practiquen incloent les quotes suportades deduïbles en l'autoliquidació del període en el que les quotes suportades complisquen tots els requisits per a ser deduïbles o en les dels successius, sempre que no transcórreguen 4 anys des del naixement del dret.

  En cas de declaració de concurs, la deducció de les quotes suportades que estigueren pendents de deduir amb anterioritat a esta declaració, haurà d'exercitar-se obligatòriament en l'autoliquidació corresponent al període de liquidació en el que s'hagueren suportat.

  Si les quotes citades no s'hagueren inclòs en l'autoliquidació corresponent, i sempre que no haguera transcorregut el termini de 4 anys des del naixement del dret a deducció d'estes quotes, podran deduir-se mitjançant la rectificació de l'autoliquidació relativa al període en què van anar suportades.

  Quan les deduccions superen les quotes meritades, l'excés pot ser compensat en les autoliquidacions posteriors, sempre que no hagen transcorregut 4 anys des de la presentació de l'autoliquidació en què s'origine este excés.

  El subjecte passiu podrà optar per la devolució quan resulte procedent. Una vegada que s'opte per la devolució, no és possible efectuar la seua compensació en autoliquidacions posteriors, independentment del termini en què s'efectue la devolució.

 • Quan existisca requeriment de l'Administració o actuació inspectora, únicament són deduïbles, en les liquidacions que procedisquen, les quotes comptabilitzades en els Llibres Registres. Les quotes no comptabilitzades seran deduïbles en l'autoliquidació del període en què es comptabilitzen o en les dels següents. En ambdós casos, sempre que no hagen transcorregut 4 anys des del naixement del dret a la deducció.

 • La deducció ha d'efectuar-se en funció del destí previsible dels béns i servicis adquirits, rectificant-se si posteriorment s'altera.