Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Devolucions

A l'IVA es produïxen els supòsits següents en què pot sol·licitar-se la devolució de l'Impost:

  1. Supòsit general: quan les quotes suportades siguen majors que les meritades, es pot sol·licitar la devolució en l'autoliquidació corresponent a l'últim període de l'any.

  2. Devolucions a subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual: poden sol·licitar mensualment la devolució.

  3. Devolucions a exportadors en règim de viatgers.

  4. Devolucions als empresaris o professionals no establits en el territori d'aplicació de l'Impost.

  5. Devolucions a empresaris o professionals que adquirisquen esta condició exclusivament a l'efecte de realitzar a títol ocasional entregues intracomunitàries de mitjans de transport nous, exemptes de l'impost.

  6. Devolucions a empresaris o professionals que tributen en règim simplificat per l'activitat de transporte de mercaderies o de viatgers per carretera, de les quotes deduïbles suportades en l'adquisició de determinats mitjans de transport afectes a esta activitat.

  7. Devolucions a Ens públics o establiments privats de caràcter social de les quotes suportades que no hagen pogut deduir-se totalment en l'adquisició de béns que siguen objecte d'una entrega posterior a Organismes reconeguts que els exporten fora del territori de la Comunitat.

  8. Devolucions de les quotes suportades pels destinataris de determinades operacions exemptes relatives als Quarteres Generals Internacionals de l'OTAN i als Estats part en este Tractat.

  9. Devolucions de les quotes suportades per les forces armades dels Estats membres de la Unió Europea afectades a un esforç en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa d'acord amb el que disposa l'article 5.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 443/2023, de 13 de juny.

Pot consultar les particularitats del procediment de devolució en el Capítol 8 d'este Manual pràctic.