Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Qüestiones més freqüents plantejades en este capítol

1. Per a calcular el volum d'operacions ha de l'empresari o professional incloure l'import d'aquelles respecte de les quals és subjecte passiu de l'IVA per inversió?

No, l'import d'estes operacions haurà de ser computat, si escau, pel transmitent del bé o el prestador del servici que és el que realitza l'operació.

2. Un subjecte passiu que tributa pel règim general, per haver renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca pot tornar a tributar per este règim?

Sí, un cop transcorreguts tres anys des de la renuncia pot revocar-la el mes de desembre de l'any anterior al que vulga tornar a tributar pel règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

3. Un agricultor acollit al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca ven part de seu cull a un altre agricultor que també tributa per este règim especial pot obtindre en esta venda la compensació pròpia d'este règim?

No, al lliurar els seus productes a un altre agricultor en règim especial no obté compensació ni pot repercutir quantitat alguna en concepte d'IVA.

4. Un revenedor de béns que adquirix mobiliari d'un advocat suportant IVA pot aplicar en la venda el règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció?

No, no és aplicable el règim especial per adquirir els béns d'un subjecte passiu de l'impost que ha tributat pel règim general.

5. Quan una agència de viatges realitza un viatge que es desenvolupa anara i dins de la Unió Europea què ha de tindre's en compte per a calcular la base imposable?

En este cas, únicament ha de tindre's en compte els servicis prestats per l'agència que corresponguen a entregues de béns o prestacions de servicis adquirits per als viatgers dins de la Comunitat.

6. Un comerciant detallista que ven ràdios per a automòbils ha de tributar pel règim especial del recàrrec d'equivalència?

No, el règim especial no és aplicable als comerciants detallistes que comercialitzen accessoris de vehicles automòbils.

7. En què consistix el Règim especial del criteri de caixa?

El RECC endarrerix la meritació de l'impost i amb això la declaració i ingrés de l'IVA transferit fins el moment del cobrament als clientes, encara que endarrerix igualment la deducció de l'IVA suportat fins el moment del pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble), tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què les operacions s'hagen efectuat.