Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Introducció

1. Tipus de règims especials a l'IVA.

Al marge del règim general, existixen els règims especials de l'IVA, que presenten unes característiques diferents entre si, tant quant a la seua compatibilitat amb unes altres operacions en règim general com en l'obligatorietat de la seua aplicació.

Els règims especials són:

 1. Règim simplificat.

 2. Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

 3. Règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

 4. Règim especial aplicable a les operacions amb ore d'inversió.

 5. Règim especial de les agències de viatges.

 6. Règim especial del recàrrec d'equivalència.

 7. Règims especials aplicables a les vendes a distancia i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de servicis.

 8. Règim especial del grup d'entitats.

 9. Règim especial del criteri de caixa.

Els règims especials tindran caràcter voluntari, excepte els aplicables a les operacions amb ore d'inversió (sense perjudici de la possibilitat de renuncia), agències de viatges i recarregue d'equivalència.

El règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció s'aplicarà als subjectes passius que hagen presentat la declaració de comence d'activitats excepte renuncia, que podrà efectuar-se per a cada operació i sense comunicació expressa a l'Administració.

El règim simplificat i el de l'agricultura, ramaderia i pesca s'aplicaran, excepte renuncia dels subjectes passius exercitada en determinats terminis i forma.

Els règims especials aplicables a les vendes a distancia i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de servicis, s'aplicaran a aquells empresaris o professionals que hagen presentat les declaracions previstes en els articles 163 noniesdecies, 163 duovicies i 163 septvicies de la Llei de l'IVA (formulari 035) i que tinguen com Estat membre d'identificació Espanya.

El règim simplificat, donada la seua importància pràctica, es tracta en el capítol 7 d'este Manual pràctic dedicat exclusivament a les PIMES.

2. Opcions i renuncies expresses als règims especials

Amb caràcter general, les opcions i renuncies expresses a estos règims, així com la seua revocació quan hagen de comunicar-se a l'Administració s'efectuen mitjançant la declaració censal (model 036 o 037, este últim només per als règims simplificat, agricultura, ramaderia i pesca i del criteri de caixa) a l'hora de presentar la declaració de comence de l'activitat o durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja d'assortir efectes.

Les opcions i renuncies s'entenen prorrogades per als anys següents, en tant no es revoquen expressament.

La renuncia als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca s'entén realitzada amb la presentació en termini, aplicant el règim general de l'impost, de l'autoliquidació corresponent al primer trimestre de l'any natural en què haja d'assortir efectes o en la primera declaració presentada en cas d'inici de l'activitat després de seu comence.

La renuncia als règims simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca i del criteri de caixa té efectes per a un període mínim de tres anys.

En el règim de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció no pot revocar-se l'opció per la modalitat de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global fins la finalització de l'any natural següent.

La renuncia al règim d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques implica la renuncia als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca.

3. Determinació del volum d'operacions

És l'import total de les entregues de béns i prestacions de servicis meritades durant l'any natural anterior, incloses les exemptes de l'impost.

En el volum d'operacions no s'inclouen les quotes d'IVA, ni el recàrrec d'equivalència, ni la compensació a agricultors i ramaders.

No es tenen en compte:

 1. Les entregues ocasionals de béns immobles.

 2. Les entregues de béns d'inversió.

 3. Les operacions financeres i operacions exemptes relatives a l'or d'inversió que no siguen habituals de l'activitat empresarial o professional del subjecte passiu.

En cas de transmissió de la totalitat o part d'un patrimoni empresarial o professional, el volum d'operacions de l'adquirent serà la suma de les seues operacions i les realitzades pel transmitent en relació amb el patrimoni transmés durant l'any natural anterior.

4. Sectors diferenciats d'activitat

La realització d'operacions subjectes als règims especials simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, de l'or d'inversió o del recàrrec d'equivalència, tenen si més no la consideració de sector diferenciat.

5. Quadre-resum dels règims especials

Règims especials i característiques
RègimCaràcterAplicacióRenunciaCaracterístiquesEmpresaris o professionals
Règim simplificat Voluntari Automàtica excepte renuncia Càlcul quota meritada per operacions corrents. L'IVA deduïble és el realment suportat excepte excepcions de l'art.123.U.a) LIVA Persones físiques i entitats de l'art.35.4 LGT que realitzen operacions de l'art.37 Rgto. IVA i no superen els límits determinats.
Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca Voluntari Automàtica excepte renuncia Sense obligacions de liquidació i pagament de l'impost Titular d'explotació
Règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció Voluntari (1) (1) Càlcul de la base imposable Revenedors de béns
Règim especial de les agències de viatges Obligatori Automàtica (2) Càlcul de la base imposable
 • Agències de viatges
 • Organització de circuits turístics
Règim especial de l'or d'inversió Obligatori Automàtica excepte renuncia Exempció Comerciants d'ore d'inversió
Règim especial del recàrrec d'equivalència Obligatori Automàtica No Sense obligacions de liquidació i pagament de l'impost Comerciants detallistes, persones físiques i entitats art. 35.4 LGT
Règims especials aplicables a les vendes a distancia i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de servicis Voluntari --- --- Presentació de declaracions des d'un únic Portal Web de l'Estat d'Identificació
 • Empresaris o professionals no establits en la Comunitat acollits al Règim exterior a la Unió.
 • Empresaris o professionals acollits al Règim de la Unió.

 • Empresaris o professionals acollits al Règim d'importació.
Règim especial del grup d'entitats Voluntari --- Compensació de saldos en les autoliquidacions del grup Empresaris o professionals que formen part d'un grup d'entitats
Règim especial del criteri de caixa Voluntari --- Endarrerir la meritació i ingrés així com el dret de deducció fins el moment del cobrament i pagament respectiu Empresaris i professionals que no superen determinats límits

Notes a la taula:

(1) Règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció. (tornar aplicació) (tornar renuncia)

 • En la modalitat de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici de cada operació, s'aplica excepte renuncia que pot efectuar-se per cada operació i sense necessitat de comunicar-la a l'Administració.
 • En la modalitat de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global s'aplica prèvia opció expressa del subjecte passiu, sense possibilitat de renuncia, fins la finalització de l'any natural següent.

(2) Com a excepció a este règim especial obligatori, els subjectes passius poden optar per l'aplicació del règim general de l'Impost, «operació per operació» respecte dels servicis que realitzen i dels que siguen destinataris empresaris o professionals que tinguen dret a la deducció o a la devolució de l'Impost. (Tornar)