Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Modalitat especial de declaració i pagament de l'IVA a la importació

Els empresaris o professionals que, complint els requisits, no opten per l'aplicació del règim d'importació, podran optar per una modalitat especial per a la declaració i el pagament de l'IVA a la importació quan concórreguen els següents requisits:

  • Que el valor intrínsec de l'enviament no supere els 150 euros.

  • Que es tracti de béns que no siguen objecte d'impostos especials.

  • Que el destí final de l'expedició o transporte dels béns siga el territori d'aplicació de l'impost.

La modalitat especial de declaració i pagament, es regirà per les següents regles:

  • El destinatari dels béns importats estarà obligat al pagament de l'IVA.

  • La persona que este els béns davant la Duana recaptarà l'IVA que recaiga sobre la seua importació del destinatari dels béns importats i efectuarà el pagament de l'impost recaptat.

  • No serà necessària autorització expressa pel destinatari dels béns importats per a la utilització de la modalitat especial de declaració i pagament.

  • S'aplicarà el tipus impositiu general de l'impost a les importacions de béns que es declaren utilitzant la modalitat especial de declaració i pagament.

Els empresaris o professionals que utilitzen la modalitat especial de declaració i pagament, hauran de presentar una declaració mensual amb l'import total de l'IVA  recaptat i ingressar-ho fins el dia 16 del segon mes següent al mes d'importació.