Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim exterior de la Unió

1. Definicions

Es considerarà:

 1. Empresari o professional no establit en la Comunitat: qualsevol empresari o professional que tinga la sede de la seua activitat econòmica fora de la Comunitat i no posseïsca un establiment permanent en el territori de la Comunitat.

 2. Estat membre d'identificació: l'Estat membre pel qual haja optat l'empresari o professional no establit en la Comunitat per a declarar l'inici de la seua activitat.

 3. Estat membre de consum: l'Estat membre en el que té lloc la prestació dels servicis.

2. Àmbit d'aplicació

Podran acollir-se a este règim especial els empresaris o professionals no establits en la Comunitat, que presten servicis a persones que no tinguen la condició d'empresari o professional i que estiguen establides en la Comunitat o que tinguen en ella seu domicili o residència habitual.

El règim s'aplicarà a totes les prestacions de servicis que hagen d'entendre's realitzades en la Comunitat.

3. Identificació a l'efecte d'este règim

L'Administració tributària identificarà a l'empresari o professional no establit en la Comunitat a l'efecte d'este règim mitjançant un número individual que notificarà per via electrònica.

4. Obligacions formals

Les obligacions formals en cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació són les següents:

 1. Disposar de número d'identificació fiscal

 2. Presentar la declaració d'inici, modificació o cessació de les operacions compreses en este règim especial (formulari 035).

  La declaració d'inici inclourà la següent informació:

  • Nom i cognoms o denominació social.

  • Adreces postals i de correu electrònic.

  • Adreces electròniques dels llocs d'Internet a través dels que opere.

  • Número d'identificació fiscal al país en què radique la sede.

  • Declaració de no tindre en la Comunitat la sede d'activitat o algun establiment permanent.

 3. Presentar una autoliquidació per cada trimestre natural, independentment de què haja subministrat o no servicis coberts per este règim (model 369).

  L'autoliquidació es presentarà durant el mes següent al del període al que es referix la mateixa.

 4. Ingressar l'impost corresponent a cada autoliquidació dins del termini de presentació de l'autoliquidació.

 5. Portar i mantindre un registre de les operacions incloses en este règim especial.

  Este registre estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum i haurà de conservar-se durant un període de deu anys.

 6. Expedir i lliurar factura per totes les operacions incloses en este règim.

5. Rectificació de les autoliquidacions

Qualsevol modificació posterior de les xifres contingudes en les autoliquidacions presentades s'efectuarà en l'autoliquidació corresponent a un període posterior presentada en el termini màxim de tres anys des de la data en què va haver de presentar-se l'autoliquidació inicial que es pretén modificar.

6. Deducció de les quotes suportades

En cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació, els empresaris o professionals acollits a este règim especial, que no realitzen altres operacions diferents de les acollides a este règim que li obliguen a presentar autoliquidació de l'IVA pel règim general:

 1. No podran deduir en l'autoliquidació objecte d'este règim (model 369), les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns i servicis destinats a la realització de les operacions acollides al règim.

 2. Per les quotes suportades en el territori d'aplicació de l'Impost sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 119 bis de la Llei de l'IVA, sense que s'exigisca que estiga reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establits en el territori d'aplicació de l'Impost.

 3. Per les quotes suportades en uns altres Estats membres, sol·licitaran la devolució a través del procediment previst en la normativa de l'Estat membre en què s'hagen suportat en desenvolupament de la Directiva 86/560/CEE, del Consell, de 17 de novembre de 1986, sense que es puga exigir el reconeixement de reciprocitat de tracte ni la designació de representant fiscal en aquell Estat membre.

 4. En el cas d'empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla:

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en els altres Estats membres (a excepció de les suportades en el territori d'aplicació de l'Impost) a través del procediment previst en l'article 117 bis de la Llei de l'IVA.

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en el territori d'aplicació de l'Impost a través del procediment previst en l'article 119 de la Llei de l'IVA.

 5. En cas que empresaris o professionals que a més de les operacions objecte del règim especial realitzen d'altres que li obliguen a presentar autoliquidació de l'IVA pel règim general, l'IVA suportat s'inclourà en aquella autoliquidació.