Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim d'importació

1. Definicions

Es considerarà:

 1. Empresari o professional no establit en la Comunitat: qualsevol empresari o professional que tinga la sede de la seua activitat econòmica fora de la Comunitat i no tinga en ella un establiment permanent.

 2. Intermediari: qualsevol persona establida en la Comunitat a qui designa l'empresari o professional que realitza vendes a distancia de béns importats i que, en nom i per compte d'este, quede obligat al compliment de les obligacions materials i formals derivades del règim d'importació.

 3. Estat membre d'identificació:

  • Quan el subjecte passiu actua directament, sense intermediari:

   • Quan l'empresari o professional no estiga establit en la Comunitat, l'Estat membre pel qual opte.

   • Quan l'empresari o professional tinga la sede de la seua activitat econòmica a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla i no haja designat a un intermediari establit en la Comunitat, el Regne d'Espanya.

   • Quan l'empresari o professional no tinga establida la sede de la seua activitat econòmica en la Comunitat, però tinga en ella diversos establiments permanents, l'Estat membre en el que, tenint un establiment permanent, indique que s'acull a present règim especial. L'opció vincularà a l'empresari o professional en tant no siga revocada i tindrà una validesa mínima de l'any al que es referisca l'opció i els dos següents.

   • Quan l'empresari o professional haja establit la sede de la seua activitat econòmica en un Estat membre o tinga exclusivament un o diversos establiments permanents en un Estat membre, este Estat membre.

  • Quan el subjecte passiu actua a través d'intermediari:

   • Quan l'intermediari haja establit la sede de la seua activitat econòmica en un Estat membre, este Estat membre.

   • Quan l'intermediari no tinga establida la sede de la seua activitat econòmica en la Comunitat, però tinga en ella diversos establiments permanents, l'Estat membre en el que, tenint un establiment permanent, indique que s'acull al règim d'importació. L'opció vincularà en tant no siga revocada i tindrà una validesa mínima de l'any natural al que es referix l'opció i els dos següents.

 4. Estat membre de consum: l'Estat membre d'arribada de l'expedició o transporte dels béns amb destinació al clienta.

2. Merite

En les entregues de béns realitzades en els termes prevists en l'article 8 bis de la Llei de l'IVA, la meritació de l'impost de l'entrega efectuada a favor de l'empresari o professional que facilite la venda o l'entrega, així com l'efectuada pel mateix, es produirà amb l'acceptació del pagament del clienta.

3. Requisits per a actuar com intermediari

Són requisits per a actuar com intermediari els següents, quan Espanya siga l'estat membre d'identificació:

 1. Disposar de número d'identificació fiscal.

 2. Estar establit en el territori d'aplicació de l'Impost.

 3. No haver sigut condemnat o sancionat, dins els quatre anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per a actuar com intermediari, per la comissió d'un delicte contra la Hisenda Pública o d'una infracció tributària greu, en relació amb la seua activitat econòmica, en virtut de sentencia o resolució administrativa en ferm.

 4. Acreditar solvència financera.

4. Àmbit d'aplicació

Podran acollir-se al règim d'importació els empresaris o professionals que realitzen vendes a distancia de béns importats de països o territoris tercers en enviaments valor intrínsec del qual no excedisca 150 euros, a excepció dels productes que siguen objecte d'impostos especials, sempre que siguen:

 1. Empresaris o professionals establits en la Comunitat

 2. Empresaris o professionals, establits o no en la Comunitat, que estiguen representats per un intermediari establit en la Comunitat.

 3. Empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, sense necessitat de comptar amb un intermediari.

 4. Empresaris o professionals establits en un país tercer amb el que la Unió Europea haja celebrat un acord d'assistència mútua amb un àmbit d'aplicació similar al de la Directiva 2010/24/UE del Consell i al del Reglament (UE ) núm.. 904/2010, i que realitzen vendes a distancia de béns procedents d'aquell país tercer.

El règim d'importació s'aplicarà a totes les vendes a distancia de béns importats valor intrínsec del qual no excedisca 150 euros, a excepció dels productes que siguen objecte d'impostos especials.

5. Identificació a l'efecte del règim d'importació

A l'efecte d'este règim, l'Administració tributària identificarà a l'empresari o professional acollit al mateix amb un número d'operador a l'efecte del règim d'importació (NIOSS).

En cas d'actuar mitjançant intermediari degudament registrat com a tal (havent-hi-se-li assignat prèviament per l'Administració tributària un número d'identificació com intermediari - NIOSSIn), l'Administració assignarà a este a més un número d'identificació a l'efecte del règim en relació amb cada empresari o professional que l'haja designat com a tal.

6. Obligacions formals

Les obligacions formals en cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació són les següents:

 1. Disposar de número d'identificació fiscal.

  En el cas d'empresaris o professionals que operen a través d'intermediari, en defecte de número d'identificació fiscal, hauran de disposar d'un codi d'identificació individual.

 2. Declarar l'inici, modificació o cessació de les operacions acollides a este règim especial (formulari 035).

 3. Presentar una autoliquidació per cada mes natural, independentment de què s'hagen realitzat o no operacions a les que s'aplique este règim especial (model 369).

  L'autoliquidació es presentarà durant el mes següent al del període al que es referix la mateixa.

 4. Ingressar l'impost corresponent a cada autoliquidació dins del termini de presentació de l'autoliquidació.

 5. Portar i mantindre un registre de les operacions incloses en este règim especial.

  Este registre estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum i haurà de conservar-se durant un període de deu anys.

 6. Expedir i lliurar factura per totes les operacions acollides a este règim especial.

7. Modificació de les autoliquidacions

Qualsevol modificació posterior de les xifres contingudes en les autoliquidacions presentades haurà d'efectuar-se en les autoliquidacions posteriors que es presenten en el termini màxim de tres anys.

8. Deducció de les quotes suportades

 1. En cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació, els empresaris o professionals acollits a este règim especial, no podran deduir-se en l'autoliquidació periòdica corresponent a este règim (model 369) les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns i servicis destinats a la realització de les operacions acollides al mateix.

 2. Per les quotes suportades en el territori d'aplicació de l'Impost:

  • Si a més de les operacions incloses en este règim realitzen d'altres per les quals tinguen obligació de presentar autoliquidacions periòdiques d'IVA, les deduiran en estes autoliquidacions.

  • Si estan establits en un altre Estat membre, però estan identificats a Espanya per estar ací establit l'intermediari que els representa, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 119 de la Llei de l'IVA.

  • Si no estan establits en la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 119 bis de la Llei de l'IVA, sense que s'exigisca que estiga reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establits en el territori d'aplicació de l'Impost, ni la designació de representant fiscal a Espanya.

 3. Per les quotes suportades en uns altres Estats membres:

  • Si estan establits en el territori d'aplicació de l'Impost, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 117 bis de la Llei de l'IVA.

  • Si no estan establits en el territori d'aplicació de l'Impost però sí en un altre Estat membre, estant identificats a Espanya per estar ací establit l'intermediari que els representa, sol·licitaran la devolució en la declaració nacional periòdica corresponent si estan obligats a ella, o en cas contrari, pel procediment regulat en la Directiva 2008/9/CE.

  • Si no estan establits en el territori d'aplicació l'Impost ni la resta de la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en la normativa de l'Estat membre en què s'hagen suportat en desenvolupament de la Directiva 86/560/CEE, del Consell, de 17 de novembre de 1986, sense que es puga exigir el reconeixement de reciprocitat de tracte ni la designació de representant fiscal en aquell Estat membre.

 4. En el cas d'empresaris o professionals amb sede a les Canarias, Ceuta o Melilla, que no estan establits en el territori d'aplicació de l'Impost ni a la resta de la Comunitat i que no realitzen altres operacions diferents de les acollides al règim especial que li obliguen a presentar autoliquidacions pel règim general de l'IVA:

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades a Espanya a través del procediment previst en l'article 119 de la Llei de l'IVA.

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en uns altres Estats membres a través del procediment previst en l'article 117bis de la Llei de l'IVA, en aplicació de la Directiva 2008/9/CE.