Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim de la Unió

1. Definicions

Es considerarà:

 1. Empresari o professional no establit en l'Estat membre de consum: qualsevol empresari o professional que tinga establida la sede de la seua activitat econòmica en el territori de la Comunitat o que posseïsca en ella un establiment permanent, però que no tinga establida esta sede en el territori de l'Estat membre de consum ni posseïsca en ell un establiment permanent.

 2. Estat membre d'identificació:

  • L'Estat membre en el que l'empresari o professional tinga establida la sede de la seua activitat econòmica.

  • Quan l'empresari o professional no tinga establida la sede de la seua activitat econòmica en la Comunitat, s'atendrà a l'únic Estat membre en el que tinga un establiment permanent.

  • Quan l'empresari o professional no tinga establida la sede de la seua activitat econòmica en la Comunitat, però dispose d'establiment permanent en diversos Estats membres, l'Estat pel qual opte d'entre els Estats membres en què dispose d'un establiment permanent.

  • Quan l'empresari o professional no tinga establida la sede de la seua activitat econòmica ni tinga establiment permanent algun en la Comunitat, l'Estat membre en el que s'inicie l'expedició o el transporte dels béns i si hi haguera més d'un l'Estat membre pel qual opte.

  L'opció per un Estat membre vincularà en tant no siga revocada i serà vàlida, com a mínim, durant l'any natural en què s'exercita l'opció i els dos anys següents.

 3. Estat membre de consum:

  • En el cas de les prestacions de servicis, l'Estat membre en el que es considera que té lloc la prestació de servicis.

  • En el cas de vendes a distancia intracomunitàries de béns, l'Estat membre d'arribada de l'expedició o el transporte dels béns amb destinació al clienta.

  • En el cas d'entregues de béns per part d'una interfície, quan l'expedició o el transporte dels béns lliurats comience i acabe en el mateix Estat membre.

2. Àmbit d'aplicació

Podran acollir-se al règim de la Unió:

 1. Els empresaris o professionals establits en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum, que presten servicis que es consideren prestats en este últim, a destinataris que no tinguen la condició d'empresari o professional.

 2. Els empresaris o professionals que realitzen vendes a distancia intracomunitàries de béns.

 3. Les interfícies electròniques que realitzen les entregues interiors de béns en les condicions previstes en l'article 8 bis.b) d'esta la Llei de l'IVA.

El règim de la Unió s'aplicarà a:

 1. Totes les prestacions de servicis efectuades pels empresaris o professionals acollits a este règim que es localitzen en un Estat membre diferent d'aquell en el que l'empresari o professional acollit a este règim especial tinga la sede de la seua activitat o un establiment permanent.

 2. Totes les vendes intracomunitàries a distancia efectuades per l'empresari o professionals acollits a este règim.

 3. Totes les entregues interiors efectuades per les interfícies electròniques acollides a este règim en les condicions previstes en l'article 8 bis.b) de Llei de l'IVA.

3. Identificació a l'efecte d'este règim

El número d'operador a l'efecte del Règim de la Unió quan Espanya siga l'estat membre d'identificació serà el número d'identificació fiscal ja assignat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària a l'empresari o professional.

4. Obligacions formals

Les obligacions formals en cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació són les següents:

 1. Disposar de número d'identificació fiscal.

 2. Declarar l'inici, modificació o cessació de les operacions acollides a este règim especial (formulari 035).

 3. Presentar una autoliquidació per cada trimestre natural, independentment de què haja realitzat operacions a les que se'ls aplique este règim especial (model 369).

  L'autoliquidació es presentarà durant el mes següent al del període al que es referix la mateixa.

 4. Ingressar l'impost corresponent a cada autoliquidació en el termini de presentació de l'autoliquidació.

 5. Portar i mantindre un registre de les operacions incloses en este règim especial.

  Este registre estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum i es conservarà durant un període de deu anys.

 6. Expedir i lliurar factura per totes les operacions acollides a este règim especial.

5. Modificació de les autoliquidacions

Qualsevol modificació de les xifres contingudes en les autoliquidacions presentades, s'efectuaran en l'autoliquidació corresponent a un període posterior presentada en el termini màxim de tres anys des de la data en què va haver de presentar-se l'autoliquidació inicial que es pretén modificar.

6. Deducció de les quotes suportades

 1. En cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació, els empresaris o professionals acollits a este règim especial, no podran deduir-se en l'autoliquidació periòdica corresponent a este règim (model 369) les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns i servicis destinats a la realització de les operacions acollides al mateix.

 2. Per les quotes suportades en el territori d'aplicació de l'Impost:

  • Si a més de les operacions incloses en este règim realitzen d'altres per les quals tinguen obligació de presentar autoliquidacions periòdiques d'IVA, les deduiran en estes autoliquidacions.

  • Si no realitzen estes altres operacions i no estan establits en la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 119 bis de la Llei de l'IVA, sense que s'exigisca que estiga reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establits en el territori d'aplicació de l'Impost, ni la designació de representant fiscal a Espanya.

 3. Per les quotes suportades en uns altres Estats membres:

  • Si estan establits en el territori d'aplicació de l'Impost, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 117 bis de la Llei de l'IVA.

  • Si no estan establits en el territori d'aplicació l'Impost ni la resta de la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en la normativa de l'Estat membre en què s'hagen suportat en desenvolupament de la Directiva 86/560/CEE, del Consell, de 17 de novembre de 1986, sense que es puga exigir el reconeixement de reciprocitat de tracte ni la designació de representant fiscal en aquell Estat membre.

 4. En el cas d'empresaris o professionals amb sede a les Canarias, Ceuta o Melilla, que no estan establits en el territori d'aplicació de l'Impost ni a la resta de la Comunitat i que no realitzen altres operacions diferents de les acollides al règim especial que li obliguen a presentar autoliquidacions pel règim general de l'IVA:

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades a Espanya a través del procediment previst en l'article 119 de la Llei de l'IVA.

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en uns altres Estats membres a través del procediment previst en l'article 117 bis de la Llei de l'IVA, en aplicació de la Directiva 2008/9/CE.