Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Base imposable

Per a aquelles operacions a les que es resulte aplicable este règim especial, la base imposable es determinarà operació per operació, i serà el marge brut que té l'agència de viatges a cada una d'elles.

No obstant això, davant la dificultat de conéixer l'import efectiu dels béns i servicis adquirits en el moment de calcular el marge brut per part de les agències de viatges (degut a rappels en els preus, taxes de subocupació o bestretes de clients), la Direcció General de Tributs admet el següent criteri per a la determinació de la base imposable (consulta DGT V0100-15):

  • Determinació provisional en funció del percentatge de marge brut obtingut l'any natural immediatament anterior corresponent a la totalitat de les operacions acollides al règim especial:

    La base imposable serà el resultat d'aplicar este percentatge sobre la suma de l'import, IVA inclòs, de tots els servicis de viatges meritats durant el període de liquidació de què es tracte.

  • Regularització de la base imposable en l'última autoliquidació de l'exercici segons la diferència entre la base imposable de l'exercici, calculada aplicant el percentatge de marge brut real sobre l'import dels servicis de viatges meritats durant l'any (IVA inclòs), i la suma de les bases imposables consignades en les autoliquidacions dels períodes anteriors.

S'entén per marge brut:

La diferència entre la quantitat carregada al clienta, sense IVA  i l'import efectiu, IVA inclòs, de les entregues de béns i prestacions de servicis efectuades per uns altres empresaris i professionals i adquirits per l'agència per a la realització del viatge i que redunden directament en benefici del viatger.

No es consideren prestats per a la realització del viatge servicis com compra-venda o canvi de moneda estrangera o les despeses de telèfon, tèlex, correspondència i uns altres anàlegs efectuats per l'agència.

Operació per operació

Base imposable = El cobrat al clienta (sense IVA) - adquisicions en benefici del viatger (amb IVA).