Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Funcionament

  1. En les adquisicions de béns i servicis el subjecte passiu suporta IVA, havent de distingir:

    • L'agència de viatges no pot deduir l'impost suportat en les adquisicions de béns i servicis efectuades per a la realització del viatge que redunden directament en benefici del viatger.

    • La resta de l'IVA suportat és deduïble.

  2. Per les prestacions de servicis es repercutix IVA, no estant obligada l'agència a consignar en factura separadament la quota repercutida.

  3. Liquidació: per a determinar l'IVA  per ingressar, es partix d'una base imposable calculada en funció de la diferència entre el preu de venda dels viatges i el cost de les compres i servicis que s'han utilitzat.