Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions formals

En les operacions en les que s'aplique este règim, no existix obligació de consignar separadament en la factura la quota repercutida, havent d'entendre's inclosa en el preu.

Les factures que documenten operacions a les que els siga aplicable este règim especial, hauran de fer constar la menció «règim especial de les agències de viatges».

Els subjectes passius hauran d'anotar en el Llibre Registre de factures rebudes, amb la deguda separació, les corresponents a les adquisicions de béns o servicis efectuades directament en interés del viatger.