Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

És un règim obligatori per a les agències de viatges i per als organitzadors de circuits turístics que actuen en nom propi respecte del viatger, quan en la realització del viatge utilitzen béns i servicis prestats per uns altres empresaris i professionals.

Es consideren viatges:

Els servicis d'allotjament o transporte prestats conjuntament o per separat i, si escau, amb uns altres de caràcter accessori o complementari dels mateixos.

El règim s'aplica també als viatges per a estudis a l'estranger. (Consulta DGT V3335-16).

El règim no s'aplica a la venda de viatges que es duguen a terme exclusivament amb mitjans de transport o d'hostaleria propis. Si es realitzen viatges utilitzant en part mitjans propis i en part aliens, només s'aplicarà este règim respecte dels servicis prestats amb mitjans aliens.