Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Concepte d'ore d'inversió

Es consideren ore d'inversió:

  1. Els lingots o làmines d'ore de llei igual o superior a 995 mil·lèsimes i pes del qual s'ajuste al que disposa l'apartat novè de l'annex de la Llei de l'IVA.

  2. Les monedes d'ore que reunisquen els següents requisits:

    1. Que siguen de llei igual o superior a 900 mil·lèsimes.

    2. Que hagen sigut encunyades amb posterioritat a l'any 1800.

    3. Que siguen o hagen sigut moneda de curs legal en el seu país d'origen.

    4. Que siguen comercialitzades habitualment per un preu no superior en un 80 per cent al valor de mercat de l'or contingut en elles.

Si més no s'entén que estos requisits es complixen respecte de les monedes d'ore incloses en la relació que es publique en el «Diari Oficial de la Unió Europea »abans de l'1 de desembre de cada any. Es considerarà que estes monedes complixen els requisits exigits per a ser considerades ore d'inversió durant l'any natural següent a aquell en què es publique o en els anys successius mentres no es modifiquen les publicades anteriorment.