Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Deduccions

El règim de deducció es regirà pel que preveu la Llei de l'IVA per a este règim especial.

Amb caràcter general, les quotes suportades no són deduïbles en la mesura en què els béns o servicis s'utilitzen en les entregues d'ore d'inversió exemptes de l'impost.

Excepcionalment, caldrà tindre en compte el següent:

  1. La realització de les entregues d'ore d'inversió exemptes, per empresaris o professionals, que hagen produït directament aquell ore o l'hagen obtingut mitjançant transformació, genera el dret a deduir les quotes suportades o satisfetes per l'adquisició o importació de béns o servicis vinculats amb esta producció o transformació.

  2. La realització d'entregues d'ore d'inversió exemptes per uns altres empresaris diferents dels contemplats en l'apartat anterior genera el dret a deduir:

    1. Les quotes suportades per l'adquisició interna o intracomunitària d'aquell ore quan el proveïdor del mateix haguera renunciat a l'exempció.

    2. Les quotes suportades o satisfetes per l'adquisició o importació d'aquell ore, quan en el moment de la seua adquisició o importació no reunia els requisits per a ser considerat ore d'inversió, havent sigut transformat en ore d'inversió per qui efectua l'entrega exempta o pel seu compte.

    3. Les quotes suportades pels servicis de canvi de forma, pes o llei d'aquell ore.